Search register

Vilkår - bokmål

 

Updated: 10/08/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 42 of 42 hits

Codelist

Tillatelsen innvilges på vilkår av at adkomsten kan løses på annen måte.
7.9

Submitted

Tillatelsen gis på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
18.4

Submitted

Det må sendes inn en egen søknad til kommunen hvor det beskrives hvordan og hvorfor det er behov for å benytte nabovegg og/eller -tak for å feste pipe.
18.11

Submitted

Tilatelsen innvilges på vilkår av at avledning av overvann blir ivaretatt. Plan for overvannshåndtering må sendes inn.
8.6

Submitted

Byggesaksgebyret må betales før igangsettingstillatelse kan gis.
18.5

Submitted

Det må sendes inn en egen byggesøknad for tiltak som skal utføres på annen manns grunn.
18.10

Submitted

Dispensasjon fra byggeforbud langs sjø og vassdrag er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
3.32

Submitted

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
3.25

Submitted

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal dispensasjon fra krav om utbygging av tilfluktsrom foreligge. Dispensasjon gis av Sivilforsvaret.
5.18

Submitted

Dispensasjon fra krav om regulering er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
3.55

Submitted

Dispensasjon fra reguleringsplanen er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
3.18

Submitted

Tiltak som må utføres for å forebygge vanninnsig, ras eller utglidning av grunn må sendes inn som egen søknad.
18.9

Submitted

Det må sendes inn en ny gjennomføringsplan hvor det er samsvar mellom erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplanen.
17.10

Submitted

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal godkjenning fra Arbeidstilsynet foreligge.
5.2

Submitted

Tillatelsen innvilges under forutsetning av at kotehøyder vist på tegningene er oppgitt i følgende høydesystem: [Saksbehandler fyller ut.]
7.12

Submitted

Rammetillatelsen innvilges på vilkår av at følgende ivaretas for adkomsten til tomta: [Saksbehandler fyller ut.]
7.7

Submitted

Tillatelsen innvilges på vilkår av at det treffes følgende tiltak for å ta vare på berørt(e) naturtype(r): [Saksbehandler fyller ut.]
13.8

Submitted

Eiendomsgrensene må justeres i henhold til reguleringsplanen, og eier må sende inn en rekvisisjon om oppmålingsforretning.
3.56

Submitted

Før arbeidene igangsettes, skal det avholdes en oppmålingsforretning.
12.12

Submitted

Før ferdigattest kan gis, skal følgende parseller sammenføyes: [Saksbehandler fyller ut.]
12.13

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av følgende fagområder: [Saksbehandler fyller ut.]
17.8

Submitted

Før [...] kan gis, må [...] være i orden. [Saksbehandler fyller ut]
3.7

Submitted

Midlertidig tiltak kan godkjennes for maksimalt to år. Det må meldes inn til kommunen når det midlertidige tiltaket er fjernet. Frist for fjerning av tiltaket er [Saksbehandler fyller ut.]
18.6

Submitted

Det må stilles økonomisk sikkerhet for arbeider som skal gjøres på annen manns eiendom.
18.12

Submitted

Det må stilles økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av avløp.
6.11

Submitted

Det må stilles økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av vannforsyning.
6.16

Submitted

Det må stilles økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av vei.
6.6

Submitted

Fellesareal skal være opparbeidet før [Saksbehandler fyller ut.]
3.41

Submitted

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal samtykke fra [Saksbehandler fyller ut] foreligge.
5.4

Submitted

Følgende sikringstiltak må iverksettes på byggeplassen: [Saksbehandler fyller ut.]
18.7

Submitted

Tiltaket må kobles til fjernvarmeanlegg.
3.10

Submitted

Tillatelsen innvilges på vilkår av at tomta tilknyttes offentlig avløp.
8.2

Submitted

Det må sendes inn en egen byggesøknad for tiltak som skal utføres på annen manns grunn.
18.8

Submitted

Tiltaksklasse for ansvarsområde for [...] må settes til [...] Ny erklæring om ansvarsrett må sendes inn. [Saksbehandler fyller ut.]
17.9

Submitted

Det må avgis en tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidingsplikten for avløp. Denne må inneholde forutsetningene.
6.10

Submitted

Det må avgis en tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidingsplikten for vannforsyning. Denne må inneholde forutsetningene.
6.15

Submitted

Det må avgis en tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidingsplikten for vei. Denne må inneholde forutsetningene.
6.5

Submitted

Utsettelse av plikten til å opparbeide avløp er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
6.9

Submitted

Utsettelse av plikten til å opparbeide vannforsyning er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
6.14

Submitted

Utsettelse av plikten til å opparbeide vei er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
6.4

Submitted

Unntak fra TEK er godkjent på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
1.86

Submitted

Dispensasjon fra krav til parkering er på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]
15.9

Submitted

Showing 1 - 42 of 42 hits