Search register

KulturminneLokalitetArt

 

Updated: 07/06/2022
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 159 hits

Codelist

Beskrivelse mangler.
20207

Valid

Beskrivelse mangler.
20107

Valid

Beskrivelse mangler.
10168

Valid

Beskrivelse mangler.
20117

Valid

Beskrivelse mangler.
20140

Valid

Beskrivelse mangler.
20131

Valid

Beskrivelse mangler.
20142

Valid

Beskrivelse mangler.
20234

Valid

Beskrivelse mangler.
20202

Valid

Beskrivelse mangler.
20258

Valid

Ryddet område i fjære-/ og strandsone for å gi plass til å trekke opp en båt, i sjømiljø så langt at båten kommer ovenfor flomålet. Fremtrer som to mer eller mindre parallelle steinrekker i passelig båtbreddeavstand til hverandre. For å lette opptrekket er det ofte lagt lunner på tvers av trekkretningen. Universelt kystkulturminne som har endret seg lite gjennom alle århundrer. Likevel viktig å være oppmerksom på at båtstøer som ligger i vegetasjonssonen kan ha høy alder, og kan også lett bli forvekslet med en nausttuft. Båtstøer kan være en god ledetråd ved søk etter nausttufter. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
20184

Valid

Beskrivelse mangler.
20227

Valid

Minnestein som kan være fra folkevandringstid, vikingtid eller tidlig middelalder. I noen tilfeller står de på gravhauger og danner en enhet sammen med disse, men oftest har de vært reist frittstående. Kan også være markeringen av en grav .Datering: folkevandringstid – middelalder. (Østmo 1988). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
20191

Valid

Beskrivelse mangler.
20132

Valid

Beskrivelse mangler.
20162

Valid

anlegg for malm- og mineralutvinning (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
20105

Valid

Beskrivelse mangler.
20118

Valid

Beskrivelse mangler.
20159

Valid

fabrikk, sted der noe blir framstilt ved brenning (bo). I Norge anlegg for fremstilling av potetråsprit (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
20243

Valid

Utgravd sjakt eller opplagte stein rundt et oppkomme eller ile. Kan være foret og kantsatt med stein, med tanke på vanntilsig, for vannforsyning. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
20218

Valid

Beskrivelse mangler.
20257

Valid

Beskrivelse mangler.
20172

Valid

Beskrivelse mangler.
20119

Valid

Beskrivelse mangler.
20201

Valid

Beskrivelse mangler.
20208

Valid

større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
10113

Valid

tegn på fortidig dyrking av jorda, synlig enten som merker i jordbunnen, for eksempel etter pløying, eller som formasjoner i terrenget, for eksempel som rydningsrøyser eller åkerreiner (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)
20158

Valid

Beskrivelse mangler.
20174

Valid

Beskrivelse mangler.
20123

Valid

leir for krigsfanger el. politiske fanger (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
20226

Valid

Betegnelse hovedsakelig brukt i forbindelse med fangstgraver og fangstgroper, der disse er plassert i et system på tvers av byttedyrenes løpsretning, enten på linje eller i bueform, avhengig av terrengforholdene. Avstanden mellom gropene /gravene kan variere. Dateringer av groper i tilsynelatende samme system viser at gropene ikke nødvendigvis er samtidige. Slike anlegg ble laget med tanke både på elg og rein, men oftest er det reinen slike anlegg har vært myntet på. Fangstanlegg var et viktig element i samisk villreinfangst Datering: yngre steinalder – nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
20108

Valid

Beskrivelse mangler.
20177

Valid

samlebegrep for skip, båter, flåter og andre fremkomstmidler til bruk på vann og sjø (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
20189

Valid

Beskrivelse mangler.
20193

Valid

mindre båt til å frakte folk, el. større, flatbunnet båt til å frakte folk og kjøretøyer (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
30001

Valid

Beskrivelse mangler.
20122

Valid

større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig fremrykning (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
20228

Valid

Beskrivelse mangler.
20155

Valid

Beskrivelse mangler.
20179

Valid

Beskrivelse mangler.
30002

Valid

Beskrivelse mangler.
20121

Valid

Beskrivelse mangler.
20134

Valid

Beskrivelse mangler.
20262

Valid

en transportrute som samer bruker for å flytte reinflokkene mellom sommer- og vinterbeiter (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)
20219

Valid

Beskrivelse mangler.
20239

Valid

Beskrivelse mangler.
20188

Valid

Beskrivelse mangler.
20203

Valid

bygninger eller andre typer anlegg, for eksempel vollgraver eller skanser, til forsvar mot fiender (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)
20102

Valid

et mindre, lukket og frittstående festningsanlegg (km) (Kilde: Ordnøkkelen)
20229

Valid

Beskrivelse mangler.
30003

Valid

Showing 1 - 50 of 159 hits