Søk i register

Symboler

Dette registeret inneholder symboler som brukes til styling av digital kartografi, og til bruk i grafisk bransje.


Barnetråkk - aktivitet - aking Barnetråkk - aktivitet - ballspill Barnetråkk - aktivitet - lekeplass Barnetråkk - aktivitet - møteplass Barnetråkk - aktivitet - skateboard Barnetråkk - aktivitet - ski Barnetråkk - aktivitet - skøyter Barnetråkk - aktivitet - svømming Barnetråkk - aktivitet - sykling Barnetråkk - negativ opplevelse - misliker Barnetråkk - negativ opplevelse - mørkt Barnetråkk - negativ opplevelse - støy Barnetråkk - negativ opplevelse - søppel Barnetråkk - negativ opplevelse - trafikk Barnetråkk - negativ opplevelse - utrygg Barnetråkk - negativ opplevelse - vil endre Barnetråkk - positiv opplevelse - fin bygning Barnetråkk - positiv opplevelse - fin park

Barnetråkk

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Universitetet i Bergen
Tema: Befolkning


Detaljert informasjon

Barskog Bebygd Blandingsskog Blokkmark Fjell i dagen Fulldyrka jord Grunnlendt Høg Ikke kartlagt Ikke registrert Ikke relevant Ikke tresatt Impediment Innmarksbeite Jorddekt K Lauvskog Lav

ARsymboler

Antall symboler i pakke: 28
Eier: Norsk institutt for bioøkonomi
Tema: Landbruk


Detaljert informasjon

Bolig Carport Eksisterende tre som skal bevares Fisk Flyplass Fritidshavn Havn Hytte Idrettsanlegg Industribygning Kollektivknutepunkt (bro) Kollektivknutepunkt (terreng) Kollektivknutepunkt (tunnel) Kraftverk Kulturanlegg Kulturmiljø Regulert nytt tre Småkraftverk

Kommune- og reguleringsplan

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tema: Plan


Detaljert informasjon

Dam - Avslått Dam - Gitt konsesjon Dam - Under bygging Dam - Under konsesjonsbehandling Kraftverk med Pumpe Utbygd dam - punkt

Vannkraft

Antall symboler i pakke: 6
Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat
Tema: Samfunnssikkerhet


Detaljert informasjon

ATV Balløkke Barnehage Beitedyr Bobilplass Bowling Brannstasjon Buldring Bålplass forbud Båndtvang Cyclocross Drikkevannskilde Drone forbudt Elvepadling Fare AnnenFare Fare bresprekk Fare bølge Fare båttrafikk

Friluftsliv, idrett og beredskap

Antall symboler i pakke: 97
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv


Detaljert informasjon

Alarmsignal Alarmsignal prioritet 0 Alarmsignal prioritet 1 Alarmsignal prioritet 2 Alarmsignal prioritet 3 Ambulansebil Ambulansefly Ambulansekontroll Ambulansestasjon Andre ressurser Ankringsplass Apotek Bensin/drivstoff Brann Brannbil Brannbåt Brannhydrant Brannkum

Beredskapssymboler

Antall symboler i pakke: 110
Eier: Kartverket
Tema: Samfunnssikkerhet


Detaljert informasjon

102_2 Farlige svinger den første til venstre 104_1 Bratt bakke stigning 104_2 Fall 106_1 106_2 106_3 108_0 109_0 110_0 112_0 114_1 114_2 116_0 117_0 118_0 120_0 122_0 124_0

Trafikkskilt

Antall symboler i pakke: 332
Eier: Statens vegvesen
Tema: Samferdsel


Detaljert informasjon

Aking Aktivitetsanlegg Alpinbakke Ankringsplass for fritidsbåt Apotek Bading Badminton Bandy Bank Basketball Beach volleyball bane Belyst Bensin/drivstoff Bibliotek Bil Bilferge BMX-anlegg Bobil - tømmeplass for septik

Friluftsliv og sport

Antall symboler i pakke: 173
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv


Detaljert informasjon

Avfallspunkt Beredskapspunkt - Annen Beredskapspunkt - Brannslukning Beredskapspunkt - Båtshake Beredskapspunkt - NødplakatInfoPunkt Beredskapspunkt - Oljelenser Beredskapspunkt - Redningsbøye Beredskapspunkt - Stige Drivstofftilkobling Fender Fortøyningsinnretning Havnesensor Ikke i bruk Kran Strømtilkobling Toalett Vanntilkobling

Havnesymboler

Antall symboler i pakke: 17
Eier: Geovekst
Tema: Kyst og fiskeri


Detaljert informasjon

Akvakultur Anker Ankringsområde Hefte Vrak

Sjøkart

Antall symboler i pakke: 5
Eier: Kartverket
Tema: Kyst og fiskeri


Detaljert informasjon

Alger Andre Bløtdyr Matfisk Settefisk Slaktemerd Stamfisk

Fiskeri og havbruk

Antall symboler i pakke: 7
Eier: Fiskeridirektoratet
Tema: Kyst og fiskeri


Detaljert informasjon

Arkeologisk enkeltminne Arkeologisk lokalitet Bebyggelse/infrastruktur Bergkunst Brannsmitteområde Bygning Enkeltminne under vann Fartøy Freda bygninger Freda kulturmiljø Kirke Kirkested Kommunalt kulturmiljø Nasjonale interesser i by Regionalt kulturmiljø Ruin SEFRAK - Annet SEFRAK-bygg SEFRAK - Meldepliktig iht. Kulturminneloven §25

Kulturminner

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Riksantikvaren
Tema: Kulturminner


Detaljert informasjon

Baderampe Fiskeplass Gapahuk Grill-/Bålplass HC-Parkeringsplass Hytte_tilrettelagt Sittegruppe Toalett

Tilgjengelighet

Antall symboler i pakke: 8
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv


Detaljert informasjon

Arealformål 1800 Arealformål 1801 Arealformål 1802 Arealformål 1803 Arealformål 1804 Arealformål 1810 Arealformål 1811 Arealformål 1812 Arealformål 1813 Arealformål 1814 Arealformål 1824 Arealformål 1825 Arealformål 1826 Arealformål 1830 Arealformål 1831 Arealformål 1900 Arealformål 2800 Arealformål 2900

Reguleringsplanforslag

Antall symboler i pakke: 44
Eier: Kartverket
Tema: Plan


Detaljert informasjon

Grid Rute Strek

Parameterstyrt symbolisering

Antall symboler i pakke: 3
Eier: Geonorge
Tema: Annen


Detaljert informasjon

Handicap parkering

Offisielt uoffisielle symboler

Antall symboler i pakke: 1
Eier: Geonorge
Tema: Annen


Detaljert informasjon