Search register

CulturalHeritageSiteCategory

main category to which a cultural heritage site/artefact belongs 

Updated: 07/04/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Fysiske spor eller levninger som kan brukes til studier av menneskers liv, kultur og historie
E-ARK

Valid

Lokalitet med fysiske spor eller levninger som kan brukes til studier av menneskers liv, kultur og historie
L-ARK

Valid

Bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge som helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier eller hellemalerier. (Kilde: Ordnøkkelen)
E-BER

Valid

Et byggverk som når over terreng og skal tjene som opphold for mennesker eller dyr, til utføring av en virksomhet eller til lagring av ting og som er så fast forbundet med jorden at det må regnes som fast eiendom (bf)
E-BYG

Valid

Bygningslokalitet inneholder samling av bygninger
L-BVF

Valid

samlebegrep for skip, båter, flåter og andre fremkomstmidler til bruk på vann og sjø (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
E-FAR

Valid

et kristent gudshus, innvendig oppdelt i et kor med alter (som regel mot øst) og et større skip for menigheten (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)
E-KRK

Valid

et område hvor det står, eller har stått, en kirke (Kilde: Ordnøkkelen)
L-KRK

Valid

Kulturminne som befinner seg under vann, i hav, innsjø eller vassdrag.
E-MAR

Valid

Middelalderruiner er rester av bygninger og anlegg som er laget i naturstein eller tegl lagt i kalkmørtel, bygd før 1537. (Kilde: Riksantikvaren.no)
E-RUI

Valid

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.
E-TEK

Valid

Utomhuslemeneter omfatter grøntanlegg av alle typer, og elementer utendørs som ikke kan plaseres i øvrige kategorier
E-UTE

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits