Search register

Oppfølgingspunkt - nynorsk

 

Updated: 17/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Før tiltaket blir teke i bruk, skal det liggje føre driftsløyve for løfteinnretningane.
18.22

Submitted

Rapport for handtering av bygningsavfall skal sendast inn saman med søknad om ferdigattest.
4.3

Submitted

Det må utarbeidast ei miljøsaneringsskildring for tiltaket. Det må sendast inn ei erklæring om ansvarsrett for dette arbeidet.
4.4

Submitted

Uavhengig kontroll er obligatorisk for dette tiltaket. Det må førast kontroll med følgjande arbeid: [Saksbehandlar fyller ut].
17.6

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av branntryggleik for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.33

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av bygningsfysikk for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.30

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av geoteknikk for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.32

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av konstruksjonstryggleik for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.31

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av våtromsarbeida.
17.28

Submitted

Uavhengig kontroll er obligatorisk for fritidsbustader med fleire brukseiningar. Det må førast kontroll med følgjande arbeid: [Saksbehandlar fyller ut].
17.29

Submitted

Det må hentast inn samtykke frå eigar av høgspentleidning eller trafostasjon før igangsetjingsløyve kan gjevast.
14.17

Submitted

Det må hentast inn samtykke frå eigar av vass- og avløpsleidningar før igangsetjingsløyve kan gjevast.
14.18

Submitted

Rapport for handtering av bygningsavfall skal sendast inn saman med søknad om ferdigattest for tiltak som omfattar riving av meir enn 300 m2 eller dersom tiltaket genererer meir enn 10 tonn avfall.
4.2

Submitted

Kommunen vil føre tilsyn med byggjesaka. Ansvarleg søkjar må ta kontakt med kommunen når følgjande arbeid er klart for tilsyn: [Saksbehandlar fyller ut].
18.13

Submitted

Rapport for handtering av bygningsavfall skal sendast inn saman med søknad om ferdigattest for tiltak over 300 m2.
4.1

Submitted

Showing 1 - 15 of 15 hits