Søk i register

Byggesøknad

inneholder kodelister benyttet rundt byggesøknader

Oppdatert: 14.08.2017
Viser 1 - 27 av 27 treff

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for et avgrenset område. Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-1/

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Tabellen gir kode for brannklasse etter konsekvens av brann som definert i TEK17, kapittel 11, § 11-3.

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Inneholder bruksenhetstypekoder

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Fagområder fra sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

I TEK17, kapitel 11, Sikkerhet ved brann, § 11-2, tabell 1, er det, for et utvalg av definerte typer virksomhet, spesifisert risikoklasse. Tabellen skal brukes under hensyn til presiseringene i veiledningen til bestemmelsen.

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

inneholder søknadstyper

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Tiltakstyper som kan brukes når de detaljerte ikke er anvendbare

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Tiltakstyper som ikke krever ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

inneholder tiltakstyper

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Viser 1 - 27 av 27 treff