Search register

Byggesøknad

inneholder kodelister benyttet rundt byggesøknader

Updated: 14/08/2017
Showing 1 - 26 of 26 hits

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for et avgrenset område. Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-1/

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Inneholder bruksenhetstypekoder

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Fagområder fra sentral godkjenning

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Angir på hvilken måte nabovarselet har blitt sendt

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

inneholder søknadstyper

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Tiltakstyper som kan brukes når de detaljerte ikke er anvendbare

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Tiltakstyper som ikke krever ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

National Office of Building Technology and Administration

Code value

inneholder tiltakstyper

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Showing 1 - 26 of 26 hits