Search register

BeregningsregelGradAvUtnytting

Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for et avgrenset område. Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-1/ 

Updated: 25/04/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 11 of 11 hits

Codelist

Annen vurdering av utnyttelsesgrad enn beregning. NB: Om Annet velges, vil beregningen av arealdisponering skjules i utskriften. Vedlegget Underlag for beregning av utnytting (UnderlagUtnytting) bør legges ved.
annetUdef

Valid

annet

Valid

%annet

Valid

BYA

Valid

BRA

Valid

Gir ingen krav til arealdisponering. Om søker vil kommentere valget, må det gjøres i følgebrevet.
ingenKrav

Valid

%BRA

Valid

Beregningsregelen utgår da TU og %TU er det samme. Bruk %TU i stedet.
TU

Retired

T-BRA

Valid

Showing 1 - 11 of 11 hits