Search register

DOK-Status - official data layers of the NSDI

The table gives an overview of performance and quality of deliverables from the different Norwegian public organisations delivering data according to the Norwegian Planning and Building Act. The law defines a broad set of data suitable for processes on land use planning, building permits, environmental assessments, risk assessments etc. The Norwegian Mapping Agency has the duty to assess these data sets.

Updated: 29/03/2020
Higher background color intensity indicates better suitability based on overall national ratings. By hovering your mouse over the box for suitability you will be able to see more text about suitability, tips for use or other comments if registered.
Theme Title Regional plan Municipal plan community Municipal-plan land use part Regulatory Area Regulatory planning - detailed Building Matters KU and ROS for pbl plans
Befolkning Tilgjengelighet - tettsted
Befolkning Tilgjengelighet - friluft
Basis geodata Administrative enheter kommuner (gjeldende)
Kyst og fiskeri Akvakultur - lokaliteter
Landbruk Arealressurskart - AR50 - Arealtyper
Landbruk Dyrkbar jord
Samfunnssikkerhet Skredhendelser
Samferdsel Barmarksløyper i Finnmark
Plan Markagrensen
Energi Byggeforbudssoner kraftledninger
Eiendom Matrikkelen - Adresse
Eiendom Matrikkelen - Bygningspunkt
Eiendom Matrikkelen - Eiendomskart Teig
Forurensning Forurenset grunn
Kyst og fiskeri Korallrev
Kulturminner Kulturminner - Kulturmiljøer
Kulturminner Kulturminner - Brannsmitteområder
Kulturminner Kulturminner - Enkeltminner
Kulturminner Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer
Kulturminner Kulturminner - Freda bygninger
Kulturminner Kulturminner - Fjernmålte
Kulturminner Kulturminner - Sikringssoner
Kulturminner Kulturminner - SEFRAK-bygninger
Kulturminner Kulturminner - Lokaliteter
Natur Kulturlandskap - verdifulle
Natur Kulturlandskap - utvalgte
Samfunnssikkerhet Jord- og flomskred aktsomhetsområder
Basis geodata Sjøkart - Dybdedata
Basis geodata Digitale ortofoto
Samfunnssikkerhet Storulykkeanlegg
Samfunnssikkerhet Eksplosivanlegg
Kyst og fiskeri Gyteområder
Kyst og fiskeri Låssettingsplasser
Kyst og fiskeri Fiskeplasser - redskap
Landbruk FKB-AR5
Basis geodata FKB-Arealbruk
Basis geodata FKB-Bane
Basis geodata FKB-Bygning
Basis geodata FKB-BygnAnlegg
Basis geodata FKB-Høydekurve
Basis geodata FKB-Ledning
Basis geodata FKB-Lufthavn
Basis geodata FKB-Naturinfo
Basis geodata FKB-TraktorvegSti
Basis geodata FKB-Vann
Basis geodata FKB-Veg
Samfunnssikkerhet Flomsoner
Samfunnssikkerhet Flom aktsomhetsområder
Samfunnssikkerhet Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø
Samfunnssikkerhet Forsvarets skyte- og øvingsfelt land
Geologi Geologisk arv
Plan Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Geologi Grus og pukk
Geologi Grunnvannsborehull
Samfunnssikkerhet Anlegg med farlig stoff
Basis geodata DTM 10 Terrengmodell (UTM33)
Friluftsliv Tur- og friluftsruter
Energi Nettanlegg
Energi Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd
Natur Naturtyper - DN-håndbok 13
Samfunnssikkerhet Skredfaresoner
Befolkning Arealbruk
Samferdsel Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA)
Samferdsel Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
Geologi Marin grense
Kyst og fiskeri Tare - høstefelt
Kyst og fiskeri Ankringsområder
Samferdsel Hovedled og Biled
Samferdsel Hovedled og Biled, arealavgrensning
Samferdsel Opplagsområder
Samferdsel Riggområder
Geologi Bergrettigheter
Geologi Mineralressurser
Basis geodata N20 Bygning
Basis geodata N20 Kartdata
Basis geodata N250 Kartdata
Basis geodata N5 Kartdata
Basis geodata N5 Presentasjonsdata
Basis geodata N5 Raster
Basis geodata N50 Kartdata
Basis geodata Stedsnavn
Geologi Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)
Natur Naturtyper i Norge - Landskap
Natur Naturtyper - DN-håndbok 19
Natur Naturtyper - Miljødirektoratets instruks
Samferdsel Navigasjonsinstallasjon
Forurensning Støysoner Avinors lufthavner
Forurensning Støysoner for Bane NORs jernbanenett
Forurensning Støykartlegging veg etter T-1442
Basis geodata FKB-Tiltak
Basis geodata Norges maritime grenser
Kyst og fiskeri Nasjonale laksefjorder
Friluftsliv Friluftslivsområder - statlig sikra
Friluftsliv Friluftslivsområder - kartlagte
Befolkning Befolkning på rutenett 250 m 2018
Befolkning Befolkning på rutenett 1000 m 2019
Geologi Mulighet for marin leire
Natur Naturvernområder
Natur Naturvernområder - Foreslåtte
Samfunnssikkerhet Kvikkleire
Geologi Radon aktsomhet
Samferdsel Jernbane - Banenettverk
Landbruk Reindrift - Trekklei
Landbruk Reindrift - Avtaleområde
Landbruk Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite
Landbruk Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite
Landbruk Reindrift - Konsesjonsområde
Landbruk Reindrift - Konvensjonsområde
Landbruk Reindrift - Beitehage
Landbruk Reindrift - Ekspropriasjonsområde
Landbruk Reindrift - Reindriftsanlegg
Landbruk Reindrift - Oppsamlingsområde
Landbruk Reindrift - Reinbeitedistrikt
Landbruk Reindrift - Reinbeiteområde
Landbruk Reindrift - Restriksjonsområde
Landbruk Reindrift - Siidaområde
Landbruk Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite
Landbruk Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite
Landbruk Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite
Landbruk Reindrift - Flyttlei
Samferdsel Trafikkulykker
Samferdsel Trafikkmengde
Samfunnssikkerhet Store fjellskred
Samfunnssikkerhet Steinsprang - aktsomhetsområder
Natur Naturtyper - utvalgte
Natur Sensitive artsdata
Kyst og fiskeri Sjøkart - raster Hovedkart
Samfunnssikkerhet Snø- og steinskred - aktsomhetsområder
Samfunnssikkerhet Snøskred - aktsomhetsområder
Samferdsel Snøscooterløyper
Landbruk Jordsmonn - Jordkvalitet
Natur Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Samfunnssikkerhet Stormflo
Forurensning Støysoner for Forsvarets flyplasser
Forurensning Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt
Geologi Løsmasser
Basis geodata Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid
Basis geodata Dybdedata - terrengmodeller 25 meters grid
Basis geodata Dybdedata - terrengmodeller 5 meters grid
Befolkning Tettsteder 2019
Eiendom Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister
Samferdsel Vbase
Landbruk Vernskog
Natur Vannforekomster
Natur Verneplan for vassdrag
Natur Villreinområder
Energi Vindkraftverk