Search register

Framework document - requirements

The list contains requirements from the Framework Document 

Updated: 09/12/2021
Status: Valid
Showing 51 - 98 of 98 hits

Codelist

80
Tjenestene skal være selvbeskrivende. Det vil si at tjenester skal være utformet slik at det er mulig for en vilkårlig applikasjon å koble seg opp og starte kommunikasjon med tjenesten (dynamisk oppkobling). Tjenestene skal inneholde mekanismer (skjema) som muliggjør automatisk maskin til maskin oppkobling.
80

Valid

85
Deltakende virksomheter skal for spesifiserte geodata opprette og drive et felles nett av offentlige søketjenester, visningstjenester, nedlastningstjenester, omformingstjenester og aktiveringstjenester.
85

Valid

86
Nettjenestene skal være tilgjengelige for allmennheten via Internett eller andre elektroniske kommunikasjonstjenester. Søketjenester og visningstjenester skal være gratis tilgjengelige for allmennheten. Data som er gratis tilgjengelige gjennom visningstjenester, kan være i en form som hindrer viderebruk i næringsvirksomhet.
86

Valid

87
Sannsynligheten for at en nettjeneste er tilgjengelig, skal være 99 %. 99% oppetid tilsvarer 1,7 timer maks nedetid/uke som igjen tilsvarer 7,27 timer maks nedetid / måned og totalt 3,63 dager i løpet av året.
87

Valid

89
Søketjenester skal være gratis tilgjengelige for allmennheten.
89

Valid

90
Søketjenester skal gjøre det mulig å søke etter geodatasett og geodatatjenester og vise metadata.
90

Valid

91
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en søketjeneste kunne ekspedere minst 30 samtidige tjenesteforespørsler per sekund.
91

Valid

92
Svartiden for sending av det innledende svaret på en tjenesteforespørsel til en søketjeneste skal være høyst 3 sekunder under normale forhold.
92

Valid

93
Svartiden for sending av det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder under normale forhold. Eksempel: For et bilde på 470 kilobyte (f.eks. 800 × 600 piksler med en fargedybde på 8 biter) skal svartiden for sending av det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder under normale forhold. Merknad: Med «normale forhold» menes perioder uten toppbelastning, fastsatt til 90 % av tiden.
93

Valid

94
Søketjenesten skal støtte søk med følgende INSPIRE-metadataelementer: Nøkkelord (Keyword), Emnekategori (Topic category*), Type geodatatjeneste (Spatial data service type*)Historikk (Lineage), Romlig oppløsning (spatial resolution*), spesifikasjon (Specification), Grad av samsvar (Degree), Geografisk avgrensningsrektangel (Geographical Bounding Box*), vilkår for tilgang og bruk (Conditions applying to access and use), Begrensninger i offentlig tilgang (Limitations on public access), Ansvarlig part (Responsible party), den ansvarlige parts funksjon (responsible party role), Ressursens betegnelse (Resouce Title), Ressurssammendrag (Resource Abstract), Ressurstype (Resource Type), Entydig ressursidentifikator (Unique Resource Identifier), tidsreferanse (temporal Reference) *Gjelder dersom ressursen er datasett eller datasett serier.
94

Valid

95
For å gjøre det mulig å søke etter ressurser gjennom en kombinasjon av søkekriterier skal logiske operatorer og sammenligningsoperatorer støttes.
95

Valid

96
For å gjøre det mulig å søke etter ressurser basert på ressursens geografiske plassering skal "spatial operator" (geodataoperatoren) Intersects (Avgrenser) støttes.
96

Valid

98
Visningstjenester skal være gratis tilgjengelige for allmennheten. Visningstjenester for bruk i næringsvirksomhet og andre geodatatjenester kan gjøres tilgjengelige mot betaling. Når det kreves betaling, skal tjenester for elektronisk handel være tilgjengelige.
98

Valid

99
Visningstjenester skal gjøre det mulig å vise geodatasett med forklarende informasjon og tilhørende metadata.
99

Valid

100
For å visualisere geodatasett ved hjelp av en visningstjeneste skal følgende være tilgjengelig: a) Kartlag skal angis jfr vedlegg II i kommisjonsforordningen for temaet eller temaene som datasettet er koplet til b) For hvert kartlag minst en standard visualiseringsstil, med minst en assosiert tittel og en entydig identifikator.
100

Valid

101
For hvert kartlag angis følgende i vedlegg II: a) en tittel på kartlaget som kan leses av mennesker, og som skal anvendes ved visning i brukergrensesnittet, b) den eller de geografiske objekttypene som utgjør kartlagets innhold.
101

Valid

102
For visning av geodatasett ved hjelp av nettets visningstjeneste skal minst koordinatreferansesystemene for todimensjonale geodetiske koordinater (bredde, lengde) være tilgjengelige. Merknad: Se Tabell 9.3 om koordinatreferansesystemer.
102

Valid

103
En visningstjeneste skal kunne ekspedere minst 20 samtidige tjenesteforespørsler per sekund.
103

Valid

104
For et bilde på 470 kilobyte (f.eks. 800 × 600 piksler med en fargedybde på 8 biter) skal svartiden for sending av det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder under normale forhold. Merknad: Med «normale forhold» menes perioder uten toppbelastning, fastsatt til 90 % av tiden.
104

Valid

105
De respektive datasett spesifikasjoner for de harmoniserte spesifikasjonene angir kartlag og hvilke objekttyper som utgjør kartlagets innhold. Metadataelementene og de kartlagsspesifikke parametere skal angis for hvert kartlag, er angitt i Tabell 10.2 i ramme verksdokumentet.
105

Valid

106
WMS tjenester skal minimum kunne tilby bildestørrelser på 4000 X 4000 piksler.
106

Valid

108
Nedlastingstjenester skal gjøre det mulig å laste ned eller få direkte tilgang til kopier av hele eller deler av geodatasett.
108

Valid

109
Nedlastingstjenester skal som et minstekrav støtte følgende operasjoner: • GetDownload Service Metadata (Hent metadata om nedlastingstjenesten) • Get Spatial Data Set (Hent geodatasett) • Describe Spatial Data Set (Beskriv geodatasett) • Link Download Service (kople til nedlastingstjeneste) For nærmere beskrivelse av operasjoner og parametere, se vedlegg IV til kommisjonsforordningen, DEL A-C.
109

Valid

110
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en nedlastingstjeneste kunne ekspedere minst 10 samtidige tjenesteforespørsler per sekund. Antall tjenesteforespørsler som behandles samtidig, kan begrenses til 50.
110

Valid

111
For operasjonen «Get Download Service Metadata» (Hent metadata om nedlastingstjenesten) skal svartiden for sending av det innledende svaret være høyst 10 sekunder under normale forhold.
111

Valid

112
For operasjonene «Get Spatial Data Set» (Hent geodatasett) og «Get Spatial Object» (Hent geografisk objekt) samt for en spørring som består utelukkende av et avgrensningsrektangel, skal svartiden for sending av det innledende svaret under normale forhold være høyst 30 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 geografiske objekter per sekund.
112

Valid

113
For operasjonene «Describe Spatial Data Set» (Beskriv geodatasett) og «Describe Spatial Object Type» (Beskriv geografisk objekttype) skal svartiden for sending av det innledende svaret under normale forhold være høyst 10 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 beskrivelser av geografiske objekter per sekund.
113

Valid

115
Omformingstjenester skal støtte følgende operasjoner: a. Get Transformation Service (Hent metadata om omformingstjenesten), Transform (omform), Link Transformation Service (kople til omformingstjeneste) b. For nærmere beskrivelse av operasjoner og parametere, se Vedlegg F til rammeverksdokumentet.
115

Valid

116
Omformingstjenester skal dokumenteres i Geonorge.
116

Valid

118
Aktiverbare geodatatjenester som opererer på geodatasett etter § 2 første ledd, skal ha samvirkningsevne etter kravene i § 6 andre ledd innen a) 10.desember 2018 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg V b) 10. desember 2019 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig vedlegg VII, for tjenester som opererer på datasett som er nyetablert eller har gjennomgått vesentlig omstrukturering i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 c) 10. desember 2024 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig vedlegg VII, for tjenester som opererer på andre datasett som er strukturert i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010
118

Valid

119
Alle aktiverbare tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 5 i reguleringen Merknad: For nærmere angivelse av metadata for aktiverbare tjenester, se Vedlegg H i vedlegget til rammeverksdokumentet.
119

Valid

121
Alle interoperable aktiverbare tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 6 til reguleringen. Merknad: For nærmere angivelse av metadata for interoperabale tjenester, se angivelse i vedlegg H til teknologisk rammeverk – Metadatakrav for "Spatial Data Services".
121

Valid

122
Alle harmoniserte tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 7 til reguleringen Merknad: For nærmere angivelse av metadata for harmoniserte tjenester, se angivelse i vedlegg H til teknologisk rammeverk – Metadatakrav for "Spatial Data Services".
122

Valid

123
Alle tjenester skal beskrive hvilke brukerbehov tjenesten dekker, og henvise til definerte brukstilfeller.
123

Valid

124
Oppfylle kravene i digitaliseringsrundskrivet og digitaliseringsstrategien.
124

Valid

125
API’er må ha et tjeneste-grensesnitt.
125

Valid

126
Det må foreligge god dokumentasjon med eksempelkode.
126

Valid

129
Tett på brukerbehov, definer brukstilfeller.
129

Valid

130
Oppfylle kravene i digitaliseringsrundskrivet.
130

Valid

133
Ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for statlige tiltak (her: fellesløsninger) som utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer skal kravene i utredningsinstruksen følges. Merknad 1: Dette omfatter både små og store statlige tiltak, i utgangspunktet er alle statlige tiltak som har virkninger utover egen virksomhet. Merknad 2: En utredning skal besvare følgende spørsmål: ● Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? ● Hvilke tiltak er relevante? ● Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? ● Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt? ● Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? ● Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? For nærmere informasjon, se veileder til utredningsinstruksen
133

Valid

144
Virksomheten skal følge regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter. Disse gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene.
144

Valid

145
Virksomheten skal ta i bruk ID-porten for digitale tjenester som krever innlogging og autentisering. ID porten er obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
145

Valid

146
Virksomheter skal ta i bruk Digital dialog i brukerdialog med innbyggere og næringsliv. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
146

Valid

147
Virksomheter skal ta i bruk Digital postkasse for å sende digital post sikkert til innbyggerne. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
147

Valid

148
Virksomheter skal ta i bruk Styring av tilgang for å styre hvem som skal bruke en digital tjeneste. Komponenten kan brukes til å styre tilgang for privatpersoner og til å gi tilganger basert på rettigheter en person har på vegne av en virksomhet. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
148

Valid

149
Virksomheter skal ta i bruk Altinn Samtykke med innhenting av samtykke fra personer og organisasjoner. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
149

Valid

154
Kartverket skal tilby en geoportal med søke- og visningsfunksjoner til bruk for allmennheten. Portalen skal gi tilgang til geodatasett, metadata og nettjenester.
154

Valid

155
Nasjonal geoportal skal støtte grensesnittstandarder for katalogtjenester (CSW - OGC OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification) som gjør det mulig å koble innholdet i katalogen direkte inn i ulike applikasjoner (webapplikasjoner og desktopprogramvare).
155

Valid

Showing 51 - 98 of 98 hits