Søk i register

Registrene

Dokumentregister

Inneholder organisasjoners produktark for kart og geodata

Inneholder dokumenter for produktspesifikasjoner for kart- og geodata

Status og rapportering

Dekningskartet viser hvilke datasett i det offentlige kartgrunnlaget som har dekning i de ulike kommunene.

Tabellen viser kommunens bekreftede DOK-data.

Dette registeret er en oversikt over datasettene som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget, og viser godkjenningsstatus hos geodatakoordinator (Kartverket). DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Register over alle varsler registrert i Geonorge

Symbolisering og kartografi

Registeret inneholder datasett som har registrert digital kartografi

Dette registeret inneholder symboler som brukes til styling av digital kartografi, og til bruk i grafisk bransje.

Inneholder PDF-dokumenter med tegneregler og kartografi

Kodelister

Inneholder kodelister fra forskjellige fagområder

Inneholder norske kodelister brukt i ISO/TC 211 19115:2003 og 19139

Inneholder oversikt over organisasjoner og deres logo

Inneholder oversikt over EPSG koder som benyttes i Norge Digitalt omtalt i rammeverksdokumentet

Inneholder kodelister brukt i SOSI

Datamodeller og standardisering

Inneholder en samling av sentrale objektkataloger fra SOSI, Inspire og fra parter i Norge digitalt. Her finnes dataspesifikasjoner som er nyttige ved fremstilling av datasett, eller som dokumentasjon av hvordan innholdet og strukturen i et datasett skal tolkes.

Inneholder godkjente GML applikasjonsskjema

Registret inneholder nasjonale standarder og veildningdokumenter for geografisk informasjon i Norge

inneholder navnerom brukt til identifikasjon av objekter

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge