Search register

Framework document - recommendations

The list contains recommendations from the Framework Document 

Updated: 22/09/2020
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 58 hits

Codelist

1
Det anbefales å legge standarder og veiledere til grunn for videre arbeid med geodata og tjenester.
1

Valid

2
Bruk standarder i anvendelse av geodata og relaterte tjenester som i størst mulig grad sammenfaller med mer generiske IKT standarder.
2

Valid

3
Avklar hvor digitale offentlige tjenester og prosesser kan moderniseres og forenkles gjennom anvendelse av geodatatjenester med lokasjons intelligens og bistå til å gjennomføre implementasjon
3

Valid

4
Bruk INSPIRE og modeller, data og tjenester fra den nasjonale geografiske infrastrukturen for å gjøre tilgjengelig digitale offentlige tjenester til innbyggere, næringsliv, offentlig forvaltning og andre grupper, både med tanke på samordning mellom sektorer og landegrenser.
4

Valid

5
Adopter en åpen metodikk, som også egner seg for samarbeid, for å designe og forbedre digitale offentlige tjenester som har stedfesting.
5

Valid

6
Adoptere en felles arkitektur for å utvikle digitale offentlige løsninger med utgangspunkt i å tilrettelegge integreringen av krav som er spesielle for geografisk informasjon og tjenester.
6

Valid

7
Gjenbruke eksisterende autentiske geodata, tjenester og relevante tekniske løsninger der dette er mulig.
7

Valid

8
Ta i bruk relevante standarder for utvikling av en sammenlignede tilnærmelse for modellering, deling og utveksling av geografiske data med utgangspunkt i å legge 5.6til rette for integrasjon i digitale offentlige tjenester.
8

Valid

9
Anbefaling 13: Geodata bør forvaltes ved å knytte dette opp mot strategier, retningslinjer og organisatoriske målsettinger ved å ansvarliggjøre næringsliv og brukere. Definer hva "Fit for purpose" betyr og innebærer.
9

Valid

10
Legg til rette bruken av offentlige geodata for andre aktører enn offentlige etater for å stimulere til inovasjon i produkter og tjenester som igjen vil bidra til økt vekst og nye arbeidsplasser.
10

Valid

11
Inntil vi har et omforent modelleringsrammeverk for offentlige data generelt anbefales det ved stedfesting av alle typer offentlige data å benytte modelleringsrammeverket i SOSI, og ikke ved å ta i bruk “Stedfesting ved bruk av ISA Core Location Vocabulary”.
11

Valid

22
Det anbefales å bruke tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og brukertesting for å sikre at tjenestene oppfyller brukernes behov. Merknad 1: Informasjon om tjenestedesign finnes blant annet på https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/tjenestedesign/ Merknad 2: Eksempler på dette er use case diagrammer og ulike maler for å spesifisere brukerkrav slik dette foreligger i SOSI del 1 - Regler for UML modellering.
22

Valid

23
Data som virksomhetene er i stand til å dele med andre bør synliggjøres i Felles datakatalog og på data.norge.no.
23

Valid

24
På områder som ikke dekkes av de obligatoriske standardene, bør virksomheten benytte de anbefalte standardene. Referansekatalogen gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.
24

Valid

27
SOSI del 2 - Generell objektkatalog anbefales som et utgangspunkt for å lage produktspesifikasjoner.
27

Valid

53
En oppsummering av en produktspesifikasjon bør også publiseres i en produktspesifikasjon og i et produktark.
53

Valid

54
For bedre interoperabilitet bør CRS som er spesifisert i koordinatsystemregisteret i Geonorge benyttes. Merknad: Alle CRS som er spesifisert i Geodataloven og gjennomføringsbestemmelsene som er aktuelle for Norge er beskrevet i Geonorge. Referanse: https://register.Geonorge.no/epsg-koder
54

Valid

55
Der det finnes registreringsinstruks/metodebeskrivelse bør disse gjøres tilgjengelig i infrastrukturen, se https://register.geonorge.no/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartleggingsinstrukser
55

Valid

56
Alle datasett bør ha maskinlesbare tegneregler i henhold til SLD.
56

Valid

57
Det anbefales å benytte Veileder for SOSI-produktspesifikasjoner (pdf).
57

Valid

66
Den enkelte virksomhet bør enkelt kunne angi om datasett i Geonorge også skal tilgjengeliggjøres i Felles datakatalog og på data.norge.no. Virksomheten bør sørge for at data skal kunne gjøres tilgjengelig i et langtidsperspektiv, med opprettholdt integritet, autentisitet, anvendbarhet og pålitelighet.
66

Valid

67
Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO) er en anbefalt standard i Referansekatalogen. Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datakataloger i offentlig sektor.
67

Valid

68
Registreringsskjemaene til de nasjonale datakatalogene (data.norge.no, Felles datakatalog og Geonorge.no) støtter alle gjeldende anbefalinger og krav knyttet til datakataloger for offentlige virksomheter. Dersom du velger å etablere en egen/lokal datakatalog for din virksomhet, må du sikre at gjeldende standarder støttes, slik at de nasjonale katalogene kan høste datasettbeskrivelser fra din løsning.
68

Valid

69
Virksomhetene bør dokumentere datasettene slik at det blir enkelt å ta datasettene i bruk både for mennesker og maskiner. Med dokumentasjon mener vi beskrivelser som gjør det mulig for andre å oppdage, forstå og bruke dine data. www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_fire
69

Valid

70
For at potensielle brukere av offentlige data enkelt skal kunne finne data, bør beskrivelser av datasett være tilgjengelig på data.norge.no, som er en katalog med beskrivelser av åpne datasett fra det offentlige. Digitaliseringsdirektoratet gir anbefalinger om formater for dette formålet i dokumentet Standard for beskrivelser av datasett og datakataloger. Virksomheten bør vurdere å tilby beskrivelser på engelsk i tillegg til norsk www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_sju
70

Valid

71
Kvaliteten på virksomhetens data påvirker hvor egnet de er til andre formål enn de først ble skapt for. Dokumentering av datakvalitet er til stor hjelp i prosessen med å vurdere om virksomhetens datasett er egnet til andre formål, og øker sjansen for bruk. Datakvaliteten bør derfor være dokumentert, og kjente utfordringer bør eksplisitt omtales i beskrivelsene www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_fem
71

Valid

74
Ulike konformitetsklasser for datasett som er beskrevet i Technical Guidelines for metadata - based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 og tjenester er beskrevet i form av: ○ Baseline metadata for dataset og dataset serier ○ Interoperability metadata for datasett og data serier ○ Baseline metadata for “Spatial Data Services” ○ Metadata for “Network Services” ○ Metadata for “Invocable Spatial Data Services” ○ Metadata for “Interoperable Spatial Data Services” ○ Metadata for “Harmonised Spatial Data Services” Disse anbefalingen knytter seg til angivelse av metadata for data og ulike typer tjenester.
74

Valid

75
Det anbefales å benytte mapping mellom kravene til metadata og ISO 19115 Metadata og ISO 19119 Tjenester (metadata) som er beskrevet i "Technical Guidelines for metadata - based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119", samt andre anbefalinger som fremkommer her.
75

Valid

77
Det anbefales at registre som beskriver et hierarki skal være konforme med ISO 19135-1 Prosedyrer for registrering av geografiske elementer”, konformitetsklasse “Hierarchical register” som er minimumskrav for etablering, vedlikehold og publisering registre.
77

Valid

81
Ofte brukte analyser av høy samfunnsmessig betydning bør implementeres som tjenester og dokumenteres i Geonorge, slik at en unngår å måtte laste ned hele databaser samt sikre at en bruker oppdaterte data som utgangspunkt for analyser. Dataeier bør tilby analysetjenester (WPS) som f.eks om tiltak berører eller er i nærheten av data som inngår i de datasett som kommunen har bekreftet inngår i DOK. Det er dataeier som har best kunnskap om sine data og bruken av disse i tjenestene Eksempler på analyse: - Avstand til kvikkleire - Avstand fra 50 års flom/100 års flom - Avstand fra kulturminner - Berører antikvariske bygg
81

Valid

82
Tjenester bør spesifiseres som OpenAPI documents for REST.
82

Valid

83
Bruke åpne standardlisenser som Creative Commons 4.0 eller Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
83

Valid

84
Data skal være tilgjengelig i maskinlesbare formater. I tillegg bør formatene være standardiserte. Dette sikrer god samhandlingsevne med annen informasjon (interoperabilitet) og legger ikke unødvendige begrensninger på hva informasjonen kan brukes til i fremtiden. Eksempler på maskinlesbare og standardiserte formater er CSV, XML, JSON og RDF-serialiseringer som RDF/XML, JSON-LD og Turtle a. Merknad: De formater som er nevnt her er bare eksempler. Ikke alle eksemplene her egner seg for geodata. Rammeverksdokumentet har egne krav til koding og formater av geodata.
84

Valid

88
For dokumentasjon av REST-API’er anbefaler vi (som Digitaliseringsdirektoratet) å bruke OpenAPI Specification.
88

Valid

97
Det anbefales å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg C til teknologisk rammeverk – Tekniske retninglinjedokumenter for søketjenester.
97

Valid

107
Det anbefales å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg D til teknologisk rammeverk – Tekniske retninglinjedokumenter for visningstjenester.
107

Valid

114
Det anbefales å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg E til teknologisk rammeverk – Tekniske retningslinjedokumenter for nedlastingstjenester.
114

Valid

117
I de tilfeller der en ønsker å implementere omforming som en tjeneste anbefales det å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg F til rammeverket.
117

Valid

120
Det anbefales å følge krav og anbefalinger i det tekniske retningslinjedokumentet.
120

Valid

127
De bør forefinnes som OpenSource.
127

Valid

128
Offentlig virksomhet bør ha eierskap til OpenSource-prosjektet for å sikre fremtidig vedlikehold.
128

Valid

131
De bør forefinnes som OpenSource.
131

Valid

132
Offentlig virksomhet bør ha eierskap til felles programvarekomponenter for å sikre fremtidig vedlikehold.
132

Valid

134
Forbedre samarbeid på tvers av organisasjonene. Dette betyr at offentlige virksomheter bør ta ansvar for å etablere samarbeidsfora på tvers av organisasjonene.
134

Valid

135
Samarbeide for å identifisere vanlige behov.
135

Valid

136
Vedta forretningsmodeller som letter deling og gjenbruk.
136

Valid

137
Fremme juridisk sikkerhet.
137

Valid

138
Anskaffe IT-løsninger på en transparent og åpen måte.
138

Valid

139
Dokumentere, dele og gjenbruke komponenter.
139

Valid

140
Forbedre IT-løsningens tekniske anvendbarhet.
140

Valid

Showing 1 - 50 of 58 hits