Search register

Samfunnssikkerhet

 

Updated: 05/04/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 12 of 12 hits

sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

anlegg for oppbevaring eller tilvirkning

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

inndeling i henhold til faregrupper etter FNs regelverk

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

grupper av forenlighet for stoffer og gjenstander Merknad: Fra: "ADR/RID 2015 Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods" utgitt av DSB

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

angivelse av måleenhet for angitt mengde farlig stoff

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

angivelse av hvilken paragraf i storulykkeforskriften som anlegget faller inn under. Merknad: Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg.

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

stoff på eksplosivanlegg beskrives vanligvis med egenskapen StoffgruppeE, men kan presiseres med egenskapen StoffE

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

stoff på farlig stoff-anlegg beskrives som stoffgrupper, og ofte er det oppgitt spesifikke stoff, StoffFS

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

stoffgrupper på eksplosivanlegg

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

angivelse av stoffgrupper som faller inn under "Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff". Merknad: Stoffgruppene er hovedsakelig basert på kriterier for klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger i det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) utgitt av De forente Nasjoner (FN). Definisjoner på stoffgruppene finnes i forskriften.

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegg

Norwegian Directorate for Civil Protection

Code value

Showing 1 - 12 of 12 hits