Samtykke til plassering nærmere enn 4 meter

Status: Valid

Definition: Et byggverk skal normalt plasseres minst 4 meter fra nabogrense hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Dette følger av plan- og bygningslovens § 29-4. Kommunen kan godkjenne en nærmere plassering dersom det foreligger et skriftlig samtykke fra nabo. Samtykket må være skriftlig og klart formulert og foreligge på vedtakstidspunktet. Videre må nabosamtykket være formulert slik at det ikke oppstår tvil om hva det gjelder. Det må derfor foreligge en samtykkeerklæring der det uttrykkelig fremgår at naboen samtykker til at et konkret tiltak plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: SamtykkePlassering

Hierarchical code lists

Broader item

Q

More specialized term