Search register

Vedlegg

Vedlegg på Fellestjenester BYGG 

Updated: 14/05/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 49 of 49 hits

Codelist

Redegjørelser som ikke dekkes av de andre vedleggene for redegjørelser (skred og flomfare, andre natur- og miljøforhold, grunnforhold, estetikk og forurenset grunn).
AndreRedegjoerelser

Valid

Her legges vedlegg som ikke passer inn i noen av de andre vedleggstypene.
Annet

Valid

Der det skal anlegges ny adkomst fra offentlig vei, skal avkjøringen godkjennes av veimyndigheten. Som regel sender kommunen ut søknad om ny avkjøring til veimyndigheten, men noen ganger har søker selv innhentet tillatelse på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.
AvkjoeringstillatelseVegmyndighet

Valid

Der det skal anlegges ny adkomst, skal det legges ved en avkjørselsplan som viser utkjøring til offentlig vei.
Avkjoerselsplan

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres nær høyspentledninger, må plasseringen avklares med eier av ledningene. Nødvendig avstand til ledningene vil variere med type ledninger og størrelse på spenning. Behovet er å sikre mot brann og helsefarlig stråling.
AvklaringHoyspent

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres nær vann- eller avløpsledninger, må plasseringen avklares med eier av ledningene. Nødvendig avstand til ledningene vil variere med type ledninger og grunnforhold. Behovet er å kunne vedlikeholde ledningene også etter gjennomført tiltak.
AvklaringVA

Valid

Bør benytte skjema Matrikkelopplysninger i stedet for vedlegg.
BoligspesifikasjonMatrikkel

Valid

Se krav til byggesaksBIM: https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/52007820/BIM+i+byggesak
ByggesaksBIM

Valid

Begrunnet søknad om dispensasjon hvis dette ikke er gitt i selve søknaden, alternativt vedtak om innvilget dispensasjon der dette er gitt på forhånd.
Dispensasjonssoeknad

Valid

Egenerklæring for selvbygger (blankett 5187)
ErklaeringSelvbygger

Draft

Signerte vedlegg av erklæring om ansvarsrett.
ErklaeringAnsvarsrett

Valid

Mange ønsker å kunne lage et eget følgebrev til søknaden for å belyse forhold som for øvrig ikke kommer fram fra søknaden for øvrig.
Folgebrev

Valid

Foto kan benyttes som en illustrasjon i forbindelse med en redegjørelse eller en begrunnelse.
Foto

Valid

Bør benytte skjema gjennomføringsplan i stedet for vedlegg.
Gjennomfoeringsplan

Valid

Kart kan vedlegges dersom ansvarlig søker ønsker å illustrere spesielle forhold. Det er ikke et obligatorisk vedlegg. NB: Må ikke forveksles med situasjonsplan, som er et obligatorisk vedlegg i alle byggesaker.
Kart

Valid

Dersom det er kommet inn nabomerknader til tiltaket, skal ansvarlig søker kommentere disse og sende med søknaden til kommuen.
KommentarNabomerknader

Valid

I de tiltakene hvor det er krav om avfallsplan og avfallsrapport, skal alle kvitteringer for innlevert bygningsavfall sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.
KvitteringForLevertAvfall

Valid

Dette er et vedlegg som viser hvilke naboer som er varslet og på hvilken måte de er varslet. "Opplysninger gitt i nabovarsel" + "Kvittering for nabovarsel" = "Gjenpart av nabovarsel".
KvitteringNabovarsel

Valid

Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Kravene til hva en miljøsaneringsbeskrivelse skal inneholde følger av TEK17 § 9-7 punkt 3. Erstattes av Rapport fra miljøkartlegging for søknader sendt fra 1. juli 2023.
Miljoesaneringsbeskrivelse

Superseded

Hvis naboer har merknader til tiltaket, skal merknadene sendes ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Ansvarlig søker skal sende kopi av nabomerknadene til kommunen sammen med søknaden.
Nabomerknader

Valid

"Nabovarsel" er dokumentet som sendes nabo. "Opplysninger gitt i nabovarsel" er et identisk dokument som sendes med til kommunen for å redegjøre for hva det er varslet naboene om. Bør benytte skjema gjenpart nabovarsel/opplysninger gitt i nabovarsel i stedet for vedlegg.
Nabovarsel

Valid

Dette vedlegget benyttes dersom ansvaret for et ansvarsområde avsluttes før arbeidet er ferdig. Det skal dokumentere hva som er gjort av arbeid og hva som står igjen.
OpphoerAnsvarsrett

Valid

Ansvarlig kontrollerende skal lage en plan for den uavhengig kontrollen som skal gjennomføres i tiltaket. Planen skal normalt ikke sendes inn, men kommunen kan etterspørre den ved tilsyn.
PlanForUavhengigKontroll

Valid

Ved endring eller riving av eksisterende byggverk er det krav om kartlegging av farlig avfall og til å utarbeide rapport fra miljøkartleggingen. For krav til innhold i rapporten, se TEK § 9-7, 4. ledd. Erstatter Miljøsaneringsbeskrivelse for søknader sendt etter 1. juli 2023.
RapportFraMiljoekartlegging

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres i et område med andre problematiske natur og miljøforhold som ikke dekkes i annet vedlegg, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan forholdet til naturen skal ivaretas. Dette kan for eksempel være ivaretakelse av vernede naturtyper.
RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold

Valid

Dersom tiltaket i seg selv eller tilpasningen til landskap og omkringliggende bebyggelse, er særlig utfordrende, bør det legges ved en redegjørelse for tiltakets visuelle utforming. Dette er særlig aktuelt der reguleringsplanen har bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør.
RedegjoerelseEstetikk

Valid

Dette vedlegget gjelder kun der det søkes tiltak på eksisterende bebyggelse. Plan- og bygningslovens § 31-2 gir kommunen hjemmel til å kunne unnta tiltaket fra enkelte bestemmelser i TEK der dette er særlig vanskelig og kostbart å oppfylle på grunn av den eksisterende bebyggelsen.
RedegjoerelseUnntakTEK

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres i et område med forurenset grunn, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan sikkerheten skal ivaretas.
RedegjoerelseForurensetGrunn

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres i et område med utfordrende grunnforhold, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan sikkerheten skal ivaretas.
RedegjoerelseGrunnforhold

Valid

Dersom tiltaket skal plasseres i et område med skred eller flomfare, skal det legges ved en faglig redegjørelse fra en ekspert for hvordan sikkerheten skal ivaretas.
RedegjoerelseSkredOgFlom

Valid

Kan sendes sammen med Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Blankett tilgjengelig hos Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/fyll-ut-skjema/#matrikkelsaker
RekvisisjonAvOppmaalingsforretning

Valid

Arbeidstilsynet skal godkjenne alle bygg som skal inneholde arbeidsplasser. Godkjenning skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse. Samtykke fra Arbeidstilsynet lastes opp under denne vedleggstypen.
SamtykkeArbeidstilsynet

Valid

Et byggverk skal normalt plasseres minst 4 meter fra nabogrense hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Dette følger av plan- og bygningslovens § 29-4. Kommunen kan godkjenne en nærmere plassering dersom det foreligger et skriftlig samtykke fra nabo. Samtykket må være skriftlig og klart formulert og foreligge på vedtakstidspunktet. Videre må nabosamtykket være formulert slik at det ikke oppstår tvil om hva det gjelder. Det må derfor foreligge en samtykkeerklæring der det uttrykkelig fremgår at naboen samtykker til at et konkret tiltak plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter.
SamtykkePlassering

Valid

Situasjonplan et situasjonskart med påtegnet planlagt tiltak. Hovedmål på tiltaket skal tegnes inn samt avstand til nærmeste grense, eksisterende bygning og avstand til midt vei. Situasjonsplanen skal også vise VA-anlegg med påkoblingspunkt for ny bebyggelse.
Situasjonsplan

Valid

Erstattes av "SluttrapportBygningsavfall" innen 1. september 2022.
SluttrapportForAvfallsplan

Superseded

Erstatter vedleggstypen "SluttrapportForAvfallsplan" 1. september 2022.
SluttrapportForBygningsavfall

Valid

Dersom tiltakshaver skal søke om ansvarsrett for hele eller deler av arbeidet, må dette skjema vedlegges: «Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig» (blankett nr. 5184).
AnsvarsrettSelvbygger

Valid

Det kan søkes kommunen om ansvarsrett for utførende i tiltaksklasse 1 selv om foretaket ikke tilfredsstiller de formelle kravene til å erklære ansvar.
SoknadOmAnsvarsrettTiltaksklasse1

Valid

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
TegningEksisterendeFasade

Valid

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
TegningEksisterendePlan

Valid

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
TegningEksisterendeSnitt

Valid

Det skal legges ved tegninger av alle fasader for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal fasadetegningene vise hele bygningen i sammenheng. Fasadetegningene skal vise eksisterende terrenglinjer og nytt arrondert terreng.
TegningNyFasade

Valid

Det skal legges ved plantegninger for alle etasjer i det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal plantegningene vise hele bygningen i sammenheng.
TegningNyPlan

Valid

Det skal legges ved tegninger av typiske snitt for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal snitttegningene vise hele bygningen i sammenheng.
TegningNyttSnitt

Valid

Dette vedlegget representerer tiltakshavers signatur som bekrefter at de formelt står ansvarlig for tiltaket. Det skal sendes inn med den første søknaden i byggesaken.
TiltakshaverSignatur

Valid

Dersom det ikke kommer tydelig fram av søknaden hvordan grad av utnytting er beregnet, kan dette utredes nærmere i eget vedlegg.
UnderlagUtnytting

Valid

Disponeringen og utformingen av uteoppholdsarealet som viser at uteoppholdsarealet etter sin funksjon er egnet, skal dokumenteres på situasjonsplan, utomhusplan eller på annen egnet kartillustrasjon. Utomhusplanen er som regel mer detaljert enn situasjonsplanen, og skal vise uteoppholdsareal avsatt til hver enkelt bruksenhet og eventuelt til felles opphold. Planen må vise parkeringsplasser, regulerte lekeplasser, samt andre funksjoner som er regulert i gjeldende plan. Den skal også vise støttemurer, terrengarrondering og eventuelt viktig beplantning.
Utomhusplan

Valid

Kulturminnemyndigheten kan ha interesser i en byggesak enten fordi eiendommen er uregulert eller fordi det foreligger kulturminner. Som regel sender kommunen ut byggesaken til disse, men noen ganger har søker selv innhentet uttale på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.
UttalelseKulturminnemyndighet

Valid

Det er 15 sektormyndigheter som kan ha interesser i en byggesak. Som regel sender kommunen ut byggesaken til disse, men noen ganger har søker selv innhentet uttale på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.
UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet

Valid

Showing 1 - 49 of 49 hits