Redegjørelse estetikk

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket i seg selv eller tilpasningen til landskap og omkringliggende bebyggelse, er særlig utfordrende, bør det legges ved en redegjørelse for tiltakets visuelle utforming. Dette er særlig aktuelt der reguleringsplanen har bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RedegjoerelseEstetikk

Hierarchical code lists

Broader item

F

More specialized term