Marine landskap

Datasett

Datasettet viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen som er gjort her, bygger på Naturtyper i Norge. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 26.03.2019 03:32:19

Bruksområde

Landskapskart inngår som en del av naturtypekartleggingen i Norge. Gode naturtypekart er en forutsetning for å kunne lage helhetlige planer for bruk og vern av natur. Kart over marine landskap kan også anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og så videre, eller som geomorfologiske oversiktskart.

Inspire tema: Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert