Bunnsedimenter (dannelse), detaljert

Datasett

Datasettet viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype. Datasettet dekker kystnære områder der det er utført maringeologisk kartlegging i detaljert målestokk. Detaljeringsgrad varierer mellom data fra ulike kartleggingsprosjekter.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 23.03.2019 03:31:12

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.

Inspire tema: Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert