SR16-beta - Skogressurskart 16x16 meter betaversjon

Status: Retired
Updated: 21.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.12.2022 15:15

Effective date: 21.03.2023 15:15

The alert message:

SR16 ble heldekkende høsten 2022 og kartlag fra betaversjonen fjernes siden de nå er tilgjengelig i offisiell SR16 wms. Følgende kartlag vil utgå:
Volum med bark – SRRVOLMBbeta
Volum uten bark – SRRBOLUBbeta
Biomasse underjordisk – SRRBMObeta
Biomasse overjordisk - SRRBMUbeta
Middelhøyde – SRRMHOYDEbeta
Overhøyde - SRROHOYDEbeta
Treslag - SRRTRESLAGbeta
Bonitet - SRRBONITETbeta
Gran bonitet – SRRBONITETGbeta
Furu bonitet – SRRBONITETFbeta
Lauv bonitet - SRRBONITETLbeta
Grunnflatemiddeldiameter  - SRRDIAMMIDDEL_ge8beta
Grunnflate - SRRGRFLATEbeta
Kronedekning – SRRKRONEDEKbeta
Treantall >8 cm BHD – SRRTREANTALL_ge8beta
Treantall >10 cm BHD – SRRTREANTALL_ge10beta
Treantall >16 cm BHD – SRRTREANTALL_ge16beta