Aktsomhetskart for kvikkleireskred

Status: Valid
Updated: 29.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 29.02.2024 14:25

Effective date: 29.05.2024 14:25

The alert message:

NVE har utviklet et landsdekkende aktsomhetskart for kvikkleireskred som baseres på steg 1-3 i
prosedyren gitt i kapitel 3 i Kvikkleireveilederen (NVE 1/2019). Kartet viser områder med mulig
sammenhengende marin leire (NGU) som er brattere enn 1:15 i forhold til skråningsføttene, og
som kan derfor være utsatt til retrogressive skred.
Kartet er et viktig verktøy for å forebygge kvikkleireskred, og kan brukes av kommuner, private
aktører og enkeltpersoner til å vurdere dersom det er behov for geoteknisk kompetanse for å
dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred ved planlegging av nye tiltak.