Statlig sikra friluftslivsområder

statlig-sikra-friluftslivsområder_Statlig sikra.png

Title for system collecting: Statlig sikra friluftslivsområder

Which dataset applies to it: Friluftslivsområder - statlig sikra

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Kommuner og interkommunale friluftsråd

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommuner og interkommunale friluftsråd

Data owner: Miljødirektoratet

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å få registrert og vedlikeholdt objekter i datasettet for statlig sikra friluftslivsområder. Datasettet representerer også en oversikt over statlige rettigheter, jf at områdene enten er eid av staten eller er omfattet av en servituttavtale som sikrer at arealbruken ikke endres uten at staten gir tillatelse til det.

Systems for collecting - description:

Datasettet er koplet til ordningen med statlig tilskudd til sikring av friluftslivsområder. For nye områder er mottaksordningen integrert i saksbehandlingen, ved at kartdata i SOSI-format må oversendes før utbetaling av statlig tilsagn om midler kan skje. Miljødirektoratet sørger for å etablere nye områder i datasettet. Dersom det oppdages feil i datasettet, kan melding om dette sendes til post@miljodir.no.

Data owner: Miljødirektoratet

Responsible: Norwegian Environment Agency

Mapmethology

Other information

Aid and subsidies:

Statlig sikring av friluftslivsområder er en tilskuddsordning under Klima- og miljødepartementet, se veileder fra Miljødirektoratet.

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no

Contact email: wms@miljodir.no