Snøscooterløyper - innmelding og redigering

snøscooterløyper-innmelding-og-redigering_Naturbase.JPG

Title for system collecting: Snøscooterløyper - innmelding og redigering

Which dataset applies to it: Snøscooterløyper

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Kommunene, Statsforvalterne

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommunen

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å etablere og vedlikeholde et oppdatert nasjonalt datasett for snøscooterløyper, slik at brukere av data kan gå ett sted for å finne oppdatert informasjon.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen består av to applikasjoner; én applikasjon for å levere kart- og egenskapsdata i filformat (Naturbase import) og én applikasjon for etablering av data og redigering i webgrensesnitt (Naturbase kartredigering). Kommunen bestemmer selv hvilken av disse applikasjonene som benyttes til hva i dataforvaltningen.

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Paragraf 4a, siste ledd i "Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann" fastsetter rapporteringsplikt for data om vedtatte snøscooterløyper. Det er vist til Miljødirektoratets nasjonale database, og det er sagt at Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapportering.

Mapmethology

Method for mapping - short: Miljødirektoratet har utviklet en veileder for å fastsette snøscooterløyper. Denne omhandler alle forhold knyttet til dette, inkludert rammer for hvor ei løype kan legges, krav til utredning, krav til kart og bestemmelser mv.

Requirements for mapping:

Snøscooterløyper fastsettes av kommunen. Saksbehandlingskrav framgår av Miljødirektoratets veileder.

Other information

Aid and subsidies:

Det er ikke etablert særskilte ordninger. Statsforvalteren og Miljødirektoratet veileder og støtter kommunene i deres arbeid med snøscooterløyper, både når det gjelder etablering av og innmelding av data om vedtatte snøscooterløyper

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no/

Contact email: Seksjon for miljødata og geoinformasjon