Rett i kartet (for turruter)

Title for system collecting: Rett i kartet (for turruter)

Which dataset applies to it: Nasjonal database for Turruter (Turrutebasen)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Other organizations involved: Miljødirektoratet

Participants and roles

Mapper: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Data owner: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Distributor: Kartverket via Geonorge

Delivery solution

Data owner: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Requirements for delivery:

Alle turruter som leveres må ha en definert vedlikeholdsansvarlig, som kan være et lag, forening, kommune, organisasjon osv. Privatpersoner kan ikke stå oppført som vedlikeholdsansvarlig. Turruta må være merket og/eller skiltet. Eksempler på turruter som forvaltes i basen er fotruter, sykkelruter, skiløyper, padleruter samt tilretteleggingspunkter som hytter, parkeringsplasser, badeplasser, toaletter og utkikkspunkter knyttet til turrutene. Turforslag skal ikke lagres i Turrutebasen.
Data høstet med GPS, digitalisert eller manuelt inntegnet på kart, kodes som anbefalt i kapittel 5.1.2.16 Målemetode i Produktspesifikasjonen. Dersom geometri hentes fra andre databaser, skal kvaliteten følge geometrien. For eksempel, hvis en henter grunnlagsdata fra N50 eller FKB, vil kvalitetskodingen fra disse dataene beholdes.
Det er et ønske at det alltid tilstrebes data med best mulig nøyaktighet. Mottatte data sammenlignes alltid med andre data, som for eksempel FKB-TraktorvegSti, og det finnes egne rutiner for å bytte ut geometri med tilgjengelig geometri som er av bedre kvalitet.

Link to requirements for delivery: Link to requirements for delivery

Link to map solution: Link to map solution

Link infopage: Link infopage

Mapping requirements link: Mapping requirements link

Mapmethology

Method for mapping - short: Data innhentes via publikumsløsningen Rett i kartet samt etter avtale med dataeiere som for eksempel kommuner, fylkeskommuner, lag/foreninger, frivillige organisasjoner og andre.

Requirements for mapping:

For turruter tilrettelagt med offentlige midler arbeides det for at krav om dataleveranse skal være en del av forutsetningene knyttet til tildelingen av midler. Tilskuddet kan ses som en del av en statlig innvestering i kartdata til Turrutebasen som vil være tilgjengelig for nedlasting og med innsyn for alle.

Se veiledere under for kartleggingsmetodikk:
Veileder for datafangst og forvaltning av turruter.

Produkspesifikasjon for turruter

Merkehåndboka

Other web info about mapping methodology: Other web info about mapping methodology

Other information

Aid and subsidies:

Eksempler på samfinansiering av arbeid med kvalitetsheving av stier, traktorveger og turruter kan være kommunale midler, tilskuddsmidler fra prosjektet Planer for friluftslivets ferdselsårer, midler til FKB-C kartleggingsprosjekter, egeninnsats i Geovekst-samarbeidet (årlig overføring fra Kartverket) og ekstern bistand fra lag- og foreninger.

Other info:

Avsnitt 3.7 i veilederen forklarer mer om utvalgt faginformasjon knyttet til turruter.

Alle turruter kan registreres med tilleggsinformasjon om underkategori som forklart i produktspesifikasjonen som kodelister til spesialFotrutetype, spesialSkiløypetype, spesialSykkelrutetype og spesialAnnenrutetype. Et eksempel på underkategori kan være at en Fotrute også kan kategoriseres som en kyststi.

Contact information

Organization info: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/dok-og-temadata/turruter

Contact email: kundesenter@kartverket.no