Rett i kartet (for turruter)

rett-i-kartet-for-turruter_rett_i_kartet.PNG

Title for system collecting: Rett i kartet (for turruter)

Which dataset applies to it: Nasjonal database for Turruter (Turrutebasen)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Other organizations involved: Miljødirektoratet

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Data owner: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Distributor: Kartverket via Geonorge

Delivery solution

System collecting purpose:

Den nasjonale databasen for turruter skal: • Danne et godt kunnskapsgrunnlag for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering. • Sikre god forvaltning av friluftsområder ved å • Være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder • Være viktig basisinformasjon i arbeidet med planer for friluftslivets ferdselsårer. • Sikre godt kartgrunnlag i beredskapssammenheng, som redningsaksjoner og uttrykninger. • Bidra til å fremme friluftsliv ved at samla informasjon om turruter er lett tilgjengelig for alle i en database og gjennom avledede produkter.

Systems for collecting - description:

Turrutebasen er den nasjonale basen for alle turruter. Den foretrukne måten for å ta imot data som viser turruter er gjennom
innmeldinger via Rett i kartet. Det er også mulig å avtale med hvert enkelt fylkeskartkontor om filleveranser eventuelt ta kontakt med post@kartverket.no

I Rett i kartet finnes egne veiledningsvideoer

Data owner: Kommuner, Friluftsråd, Fylkeskommuner, lag og foreninger og andre

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Requirements for delivery:

Alle turruter som leveres må ha en definert vedlikeholdsansvarlig, som kan være et lag, forening, kommune, organisasjon osv. Privatpersoner kan ikke stå oppført som vedlikeholdsansvarlig. Turruta må være merket og/eller skiltet. Eksempler på turruter som forvaltes i basen er fotruter, sykkelruter, skiløyper, padleruter samt tilretteleggingspunkter som hytter, parkeringsplasser, badeplasser, toaletter og utkikkspunkter knyttet til turrutene. Turforslag skal ikke lagres i Turrutebasen.
Data høstet med GPS, digitalisert eller manuelt inntegnet på kart, kodes som anbefalt i kapittel 5.1.2.16 Målemetode i Produktspesifikasjonen. Dersom geometri hentes fra andre databaser, skal kvaliteten følge geometrien. For eksempel, hvis en henter grunnlagsdata fra N50 eller FKB, vil kvalitetskodingen fra disse dataene beholdes.
Det er et ønske at det alltid tilstrebes data med best mulig nøyaktighet. Mottatte data sammenlignes alltid med andre data, som for eksempel FKB-TraktorvegSti, og det finnes egne rutiner for å bytte ut geometri med tilgjengelig geometri som er av bedre kvalitet.

Mapmethology

Method for mapping - short: Data innhentes via publikumsløsningen Rett i kartet samt etter avtale med dataeiere som for eksempel kommuner, fylkeskommuner, lag/foreninger, frivillige organisasjoner og andre.

Requirements for mapping:

For turruter tilrettelagt med offentlige midler arbeides det for at krav om dataleveranse skal være en del av forutsetningene knyttet til tildelingen av midler. Tilskuddet kan ses som en del av en statlig innvestering i kartdata til Turrutebasen som vil være tilgjengelig for nedlasting og med innsyn for alle.

Se veiledere under for kartleggingsmetodikk:
Veileder for datafangst og forvaltning av turruter.

Produkspesifikasjon for turruter

Merkehåndboka

Other information

Aid and subsidies:

Eksempler på samfinansiering av arbeid med kvalitetsheving av stier, traktorveger og turruter kan være kommunale midler, tilskuddsmidler fra prosjektet Planer for friluftslivets ferdselsårer, midler til FKB-C kartleggingsprosjekter, egeninnsats i Geovekst-samarbeidet (årlig overføring fra Kartverket) og ekstern bistand fra lag- og foreninger.

Other info:

Avsnitt 3.7 i veilederen forklarer mer om utvalgt faginformasjon knyttet til turruter.

Alle turruter kan registreres med tilleggsinformasjon om underkategori som forklart i produktspesifikasjonen som kodelister til spesialFotrutetype, spesialSkiløypetype, spesialSykkelrutetype og spesialAnnenrutetype. Et eksempel på underkategori kan være at en Fotrute også kan kategoriseres som en kyststi.

Contact information

Organization info: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/dok-og-temadata/turruter

Contact email: kundesenter@kartverket.no