Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

naturtyper-miljødirektoratets-instruks_naturtypernin-bilde.png

Title for system collecting: Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Which dataset applies to it: Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kartlegging utføres primært av konsulenter som oppfyller kompetansekrav satt av Miljødirektoratet.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å få inn alle data som samles inn i henhold til Miljødirektoratets instruks. Dette skal skje med minst mulig transaksjonskostnader med risiko for datatap eller forringet datakvalitet.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen er integrert i en heldigital dataflyt, der kartleggingsdata fortløpende synkroniseres til en kartleggingsdatabase av de som utfører kartlegging. Kartleggingsdatabasen forvaltes eksternt, og godkjente data fra basen overføres til Miljødirektoratets base med jevne mellomrom og publiseres.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Miljødirektoratet har etablert en autorisasjonsordning for bestillere av naturtypekartlegging på land. Knyttet til denne ordningen er det satt vilkår om at data avleveres gjennom den heldigitale dataflyten og at godkjente data publiseres av Miljødirektoratet. Dette gjelder generelt, og supplerer det formelle kravet til avlevering av data som følger av § 24 i forskrift om konsekvensutredninger.

Mapmethology

Other information

Contact information

Organization info: Seksjon for miljødata og geoinformasjon

Contact email: wms@miljodir.no