Naturtyper - DN-håndbok 19

naturtyper-dn-håndbok-19_HB19-bilde.png

Title for system collecting: Naturtyper - DN-håndbok 19

Which dataset applies to it: Naturtyper - DN-håndbok 19

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Statsforvalteren

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Hovedaktørene i kartleggingsprogrammet er NIVA, HI og NGU. Andre kompetente fagmiljøer kan også kartlegge på oppdrag. Data sendes Miljødirektoratet for innlegging i databasen. For noen naturtyper kan statsforvalteren være mottaker av data og videresende Miljødirektoratet for innlegging i basen.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å etablere og vedlikeholde et oppdatert nasjonalt datasett for naturtypedata etter DN-håndbok 19.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen består av flere applikasjoner; én applikasjon for å levere kart- og egenskapsdata i filformat (Naturbase import), én applikasjon for å redigere egenskapsdata (Naturbase redigering) og én applikasjon for redigering av geometri på objekter  (Naturbase kartredigering). Miljødirektoratet og statsforvalteren har redigeringstilgang. Konsulenter kan få redigeringstilgang etter nærmere avtale.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Krav til avlevering gjelder bare data etablert i forbindelse med konsekvensutredninger, jf § 24 i forskrift om konsekvensutredninger.

Mapmethology

Method for mapping - short: DN-håndbok nr. 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold

Other information

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no/

Contact email: wms@miljodir.no