Naturtyper - DN-håndbok 13

naturtyper-dn-håndbok-13_HB13-bilde.png

Title for system collecting: Naturtyper - DN-håndbok 13

Which dataset applies to it: Naturtyper - DN-håndbok 13

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Statsforvalteren

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kartlegging utføres av konsulenter. Data sendes statsforvalteren for kvalitetssikring og videre leveranse til Miljødirektoratet.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å etablere og vedlikeholde et oppdatert nasjonalt datasett for naturtypedata etter DN-håndbok 13.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen består av flere applikasjoner; én applikasjon for å levere kart- og egenskapsdata i filformat (Naturbase import), én applikasjon for å redigere egenskapsdata (Naturbase redigering) og én applikasjon for redigering av geometri på objekter (Naturbase kartredigering). Miljødirektoratet og statsforvalteren har redigeringstilgang. Konsulenter kan få redigeringstilgang etter nærmere avtale.

Data owner: Oppdragsgiver for kartlegging

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Krav til avlevering gjelder bare data etablert i forbindelse med konsekvensutredninger, jf § 24 i forskrift om konsekvensutredninger.

Mapmethology

Method for mapping - short: DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold

Other information

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no

Contact email: wms@miljodir.no