NADAG GeoSuite

nadag-geosuite_NADAG_GeoSuite.PNG

Title for system collecting: NADAG GeoSuite

Which dataset applies to it: Geotekniske grunnundersøkelser i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Other organizations involved: Statens vegvesen, NVE, Bane NOR

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Geotekniske konsulentfirma og andre

Data owner: Norges geologiske undersøkelse og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: Norges geologiske undersøkelse

Delivery solution

System collecting purpose:

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å samle og tilgjengeliggjøre samfunnsviktige data knyttet til grunnundersøkelser og grunnforhold. Den foretrukne måten for NADAG å ta imot data fra geotekniske grunnundersøkelser på, er på GeoSuite-format gjennom GeoSuite Toolbox, dersom data er produsert på dette formatet. Vi ønsker at NADAG skal bli mest mulig fullstendig, med data fra alle aktører som bestiller eller utfører geotekniske grunnundersøkelser. Dette vil sikre en rask og oppdatert oversikt over utførte geotekniske undersøkelser i et gitt område. Data vil være nyttig ved arealplanlegging og utbygging. Rask tilgang til data om undergrunnen vil være avgjørende i forbindelse med beredskap og krisehåndtering ved skredulykker/naturskade. I tillegg vil informasjon om hvor undersøkelser er utført kunne redusere behovet for nye undersøkelser, og hindre dobbeltarbeid. Ved å samle grunnundersøkelsene i Norge vil dette være et langt steg framover mot å bygge opp en forståelse av grunnforholdene i tre dimensjoner. Løsningen sørger for en lik strukturering (harmonisering) av data.

Systems for collecting - description:

NADAG veiledning for GeoSuite leveranser

Data owner: Norges geologiske undersøkelse og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Requirements for delivery:

Kontraktsbundet eller frivillig innlevering.

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken som benyttes er beskrevet i håndbøker for geotekniske grunnundersøkelser eller i produktspesifikasjoner.

Requirements for mapping:

Det foreligger et generelt krav om kartlegging av grunnforhold både i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften.
Kommuner og andre bestullere av grunnundersøkelser bør i sine avtaler med konsulenter kreve at data skal både leveres kommunen og gjøres tilgjengelig gjennom NADAG - for eksempel ved bruk av prosjekteringsverktøyet GeoSuite. Da slipper også kommunen å levere disse dataene selv.

Her er NADAGs forslag til kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data.

Other information

Other info:

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar
teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene.
NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene
som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte
formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og
selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk
av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort
tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.

Det ble i 2019 sendt som brev fra NVE til alle
kommuner om NADAG og naturfaredata. Dette omhandler innsending av og
rettigheter til data, og vil være til hjelp for kommuner f.eks. i forbindelse
med byggesak. Her er lenke til brevet.

Dersom data er på et annet format en GeoSuite, kan geotekniske data leveres gjennom
NADAG WebReg. Se egen beskrivelse for dette.

Contact information

Organization info: https://www.ngu.no

Contact email: nadag@NGU.no