Innmelding av stikkrenner

Title for system collecting: Innmelding av stikkrenner

Which dataset applies to it:

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Other organizations involved: Statens vegvesen

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Konsulenter, anleggseier

Data owner: Anleggseier (kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR mfl.)

Responsible: Norwegian Public Roads Administration

Distributor: Statens vegvesen/ Kartverket

Delivery solution

System collecting purpose:

Det er ønskelig at data for alle nye og eksisterende stikkrenner samles og forvaltes i NVDB. Her er det utarbeidet fullstendig datamodell. Stikkrenner er også en objekttype i FKB-BygningAnlegg. Data her er registrert ved konstruksjon fra flybilder. Datasettet er ufullstendig, mangelfullt mhp. egenskaper og vedlikeholdes i liten grad. I forbindelse med revisjon av produktspesifikasjoner for FKB i 2021, vurderes det å flytte objekttypen Stikkrenne til FKB-Vann og da som et uttrekk fra NVDB.

Data owner: Anleggseier (kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR mfl.)

Responsible: Norwegian Public Roads Administration

Mapmethology

Method for mapping - short: Kartleggingsmetode for innmåling av stikkrenner er beskrevet i veileder under med tilhørende feltinstruks. Veileder er utarbeidet av Geovekst – arbeidsgruppe Vann.

Requirements for mapping:

Veileder for registrering av Stikkrenner (og flomveger)
Forarbeid

 1. Etabler ei arbeidsgruppe bestående av personer fra GIS-miljøet, drift og utbygging Veg og drift og utbygging VA (+ eventuelt andre).
 2. Lag en framdriftsplan ved å dele inn kommunen i «viktighetsområder» og prioriter.
  a. Prioritet 1 kan være områder der det har vært skred
  b. Prioritet 1 kan også være eventuelle utbyggingsområder (husk å registrere for hele nedslagsfeltet)
  c. Prioritet 2 kan være veger i bratte områder med potensiale for naturskade
  d. Annen prioritering kan være praktiske forhold som snøsmelting og raskt voksende vegetasjon. Solside før bakside, lavt før høyt.
  e. Det kan også prioriteres på nedbørsfelt og kartlegge dreneringssystemet for hele feltet (start i topp eller bunn og arbeid gjennom).
 3. Velg et test- og opplæringsområde.
 4. Bestem hvilket verktøy som skal benyttes.
  a. Bør være en feltløsning som har innebygde maler for NVDB StikkrenneKulvert og med direkte lagring til NVDB
  b. Bør ha god nøyaktighet (ikke håndholdt/tur GPS)
 5. Bestem hvilke ulike objekter som skal registreres når dere først er ute (objekter som kan være bestemmende for flomvegen).
  a. Stikkrenner og Kulverter
  b. Kummer
  c. Sluk
  d. Rister
  e. Lukket drenering
  f. Eventuelt andre dreneringsobjekter (f.eks bekker i rør)
 6. Bestem omfang av innmålinger. Det anbefales å måle uavhengig av hvem som eier vegen. Private stikkrenner kan være like viktige som offentlige (husk avtale/informasjon med privat grunneier).
 7. Lag en oversikt over hvilke egenskaper dere vil ha med på de ulike Objekttypene. Anbefaler å ta med så mye som mulig av påkrevde og aktuelle betinga egenskaper fra NVDB Datakatalog.
  a. Hvis det skal legges inn Tilleggsinformasjon eller andre egenskaper med fritekst bør det lages en liste over lovlige tekstvalg slik at alle registrerer likt.
 8. Registrering ute i marka
  a. Lag en veileder for hvordan objektet skal måles inn. Som utgangspunkt brukes NVDB produktspesifikasjon.
  b. Beskriv også hvordan det skal registreres der det ikke er mulig å følge Produktspesifikasjonen for NVDB. (f.eks deler ikke synlig, farlig område, vanskelig tilgjengelig osv)
 9. Ta stilling om det skal registreres tilstand på objektet ved innmåling
  a. Hvis ja:
  i. Bestem hvilken Objekttype for tilstand som skal benyttes
  ii. Lag en veileder for koding av tilstand. Hvilke koder og fritekst skal brukes ved ulike hendelser.
 10. Bestem om noe skal dokumenteres med bilde. Dette kan registreres på objektet og lagres i NVDB (Objekttype Dokumentasjon)
 11. Etablere plan og instruks for Vedlikehold av etablerte data.
  a. Etter vedlikehold
  i. Endre egenskaper på stikkrenneobjektet og tilstandsobjektet i NVDB
  b. Etter utskifting
  i. Sletting av eksisterende data i NVDB og innlegging av nytt
  c. Innlegging av nyetablerte

Registrering av Stikkrenner (se også Feltinnstruks)

 1. Måle inn innløp og utløp. Innløp måles først, så utløp (x, y og z-koordinat i alle punkter).
  a. Hovedregel: Mål innvendig bunn
  b. Unntak:
  i. Hvis det ikke er mulig å måle bunn kan topp måles samtidig som det legges inn beskrivelse om avviket
  ii. Hvis dette heller ikke er mulig han det måles oppå vegkant med beskrivelse, f.eks ca 1,5 meter ut og 4 meter ned.
 2. Registrer alle egenskaper i felt og ta bilde hvis prosjektet har bestemt seg for det
  Anbefalte egenskaper på StikkrenneKulvert
 3. Generelle egenskaper som skal med på alle objekter:
  a. Datafangstdato
  b. Nøyaktighet (Målemetode og Nøyaktighet både i grunnriss og høyde)
 4. Egenskaper fra Datakatalogen (lovlige koder i parentes)
  a. Dimensjon i millimeter (diameter på runde former og høyde/bredde på firkanta)
  b. Bruksområde (Vann, Landbruk, Voll (vanngjennomløp), Biologisk mangfold)
  c. Tverrsnittform (Sirkulær, Rektangulær, Flatbunnet med hvelv, Ellipseformet)
  d. Materialtype (Betong, Stål, Plast, Naturstein, Tre, Eternitt)
  e. Type innløp (Kum over stikkrenne, Åpent i grøft, Åpent i frontmur, Åpent i grøft med støtteskjold)
  f. Type utløp (Kum, I skråning/terreng, I bekk/elv, Åpen grøft)
  g. Har innløpsrist (Ja/Nei, påkrevd hvis ja)
  h. Tilknytta lukka dren (Ja/Nei, påkrevd hvis ja)
  i. Gjennomløp for elv/bekk (Ja/Nei, påkrevd hvis ja)
  j. Varmekabler (Ja/Nei, påkrevd hvis ja)
  k. Antall tininger (hvis ønskelig)
  l. Rehabilitering (Innvendig glassfiberstrømpe, Delvis utskifting (brukes spesielt hvis en stikkrenne består av flere deler med ulike egenskaper), Ikke rehabilitert)
  m. Spesielle hensyn fiskevandring (Ja, Nei, Uavklart (se bort fra denne hvis den ikke er av interesse))
  n. Overfylling innløp (i meter) (se bort fra denne hvis den ikke er av interesse)
  o. Etableringsår (åååå) (hvis kjent)
  p. Spesielle problem (Masser innløp, Masser utløp, Vegetasjonstetting innløp, Vegetasjonstetting utløp) (frivillig egenskap)
  q. Eier (Hvis annen enn vegeier)
  r. Vedlikeholdsansvarlig (Hvis annen enn vegeier)
  s. Tilleggsinformasjon (fritekst (400 tegn) som bør følge forhåndsbestemt standard for prosjektet)
 5. Det finnes også andre lovlige egenskaper på StikkrenneKulvert som ikke er nevnt i lista over. Se Datakatalogen.
  Registrering av tilstand hvis ønskelig
  For stikkrenne har vi i denne spesifikasjonen valgt å benytte Tilstandsobjektet «Tilstand/skade, punkt». Nedenfor viser lovlige egenskaper. Ingenting er påkrevd så her forhåndsbestemmer dere hva dere vil benytte av koding
 6. TilstandSkadePunkt registreres som punkt (f.eks innløp). Objektet knyttes til mor StikkrenneKulvert
 7. Egenskaper fra Datakatalogen med lovlige koder i parentes
  a. Tilstand (Ok, Tiltaksbehov, Mangler, Funksjonell)
  b. Skadetype (fritekst 50 tegn)
  c. Dato kontrollert (dato skrevet slik ååååmmdd)
  d. Tiltak (Skiftes, Fjernes, Utbedres på stedet, Ryddes)
  e. Tiltak når (Straks, 14 dg, 3 mnd, 1 år, 1-2 år, >2 år, på sikt)
  f. Tilleggsinformasjon (fritekst 200 tegn)
  Linker
  Datakatalogen finnes her:
  http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
  Velg NVDB Datakatalog versjon. Krever Java.
  Eller på https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7187325,3
  Velg boka i øvre høyre hjørne og søk på ønsket objekttype.
  NVDB Produktspesifikasjoner finnes her:
  http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
  Finnes i kolonnen «Produktspesifikasjoner»

Other information

Aid and subsidies:

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte til å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/om-kart-og-kartlegging-av-naturfare/om-kartlegging-av-flaumfare/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/

Contact information

Organization info: https://www.kartverket.no/

Contact email: hakon.dasnes@kartverket.no