Innmelding av kvikkleiresoner

innmelding-av-kvikkleiresoner_kvikkleire.jpg

Title for system collecting: Innmelding av kvikkleiresoner

Which dataset applies to it: Kvikkleire

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Konsulenter

Data owner: Kommune, statlig utbygger, private utbyggere

Responsible: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distributor: Norges vassdrags- og energidirektorat

Delivery solution

System collecting purpose:

NVE har utviklet en digital innmeldingsløsning for faresoner for kvikkleireskred. Løsningen kan brukes til å legge til nye faresoner, endre eksisterende soner og fjerne soner som har påvist ikke skredfare. Målet med løsningen er at informasjon om faresoner for kvikkleireskred skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, for å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag for prosesser etter plan- og bygningsloven og for bruk innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Systems for collecting - description:

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE.
Nasjonal og strukturert ordning for mottak av kart, dokumenter og data i forbindelse med kvikkleirekartlegging.

Det bes om at følgende rapporteres:
-              Rapport med fullstendig soneutredning i pdf-format
-              Datarapporter fra grunnundersøkelser.
-              Rapport fra uavhengig kvalitetssikring for de tiltakskategoriene/faregradene der dette er anbefalt.

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å
bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Innmeldingsordningen krevet innlogging via Altinn.

Data owner: Kommune, statlig utbygger, private utbyggere

Responsible: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Mapmethology

Method for mapping - short: Kartleggingsmetode for vurdering av områdestabilitet i områder med kvikkleire

Requirements for mapping:

Kartleggingsmetode for vurdering av områdestabilitet er utviklet  og beskrevet i NVE-Veileder 1/2019. : «Sikkerhet mot kvikkleireskred -  Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper»

Other information

Other info:

NVE bruker Norsk lisens for offentlige data (NLOD). NLOD gir enhver rett til å blant annet kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at bidragsyterne navngis og oppfyller de vilkårene som er beskrevet i lisensen. NVE fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til.

Contact information

Organization info: https://www.nve.no/