Forurenset grunn

forurenset-grunn_gf-bilde.png

Title for system collecting: Forurenset grunn

Which dataset applies to it: Forurenset grunn

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Statsforvalteren, Kommunen

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Primært konsulenter

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian municipalities

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å bidra til at data om forurenset grunn kan holdes oppdatert på en enkel måte.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen er bygd inn i fagsystemet Grunnforurensning. Data for prøvepunkt kan importeres til fagsystemet, og data for forurenset grunn (flater) kan importeres eller tegnes i fagsystemet. Mottaksordningen inngår i en dataflyt som også inkluderer kvalitetssikring av data og nødvendig saksbehandling med tanke på varsling av grunneiere og kopling til matrikkelen.

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian municipalities

Requirements for delivery:

I matrikkelloven og tilhørende forskrift § 61. del 1 er forurensningsmyndigheten pålagt å overføre oppdaterte data om forurenset grunn til  matrikkelen. Kommunenes plikt til å registrere opplysninger i Grunnforurensning er også spesifisert i forurensningsforskriften. § 2-9 fjerde ledd. Tiltakshavere oppfordres til å kontraktsfeste innlegging av data i Grunnforurensning ved kartleggingsoppdrag. Den generelle leveranseplikten etter § 24 i forskrift om konsekvensutredninger gjelder også for dette datasettet.

Mapmethology

Other information

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no

Contact email: wms@miljodir.no