Kulturminner - Freda bygninger

Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte. Bygninger kan fredes etter ulike paragrafer i kulturminneloven: Bygninger som blir vedtatt fredet (kml § 15), statlige bygninger som blir vedtatt fredet i forskrift (kml § 22a), bygninger som er eldre enn 1537 er automatisk fredet (kml § 4), stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 kan bli erklært fredet (kml § 4), samiske bygninger eldre enn 100 år er automatisk fredet (kml § 4).

Innsender: Kartverket

Eier: Riksantikvaren

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:27

Bruksområde

Til bruk i alle former for fysisk planlegging, utbygging og byggesaksbehandling. Det er knyttet strenge regler til hva som kan gjøres med disse bygningene. Bestemmelser knyttet til de vedtaksfreda bygningene reguleres av kulturminneloven: 'Dersom det i fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om fredningens innhold, må ingen rive, flytte, bygge på, endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak ut over dette krever tillatelse av vedkommende myndighet etter § 15a. Dette omfatter også fast inventar.' Tiltak som berører freda bygninger skal saksbehandles av kulturminnemyndigheten.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:27

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God