Kulturminner - Freda bygninger

Definition: Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte. Bygninger kan fredes etter ulike paragrafer i kulturminneloven: Bygninger som blir vedtatt fredet (kml § 15), statlige bygninger som blir vedtatt fredet i forskrift (kml § 22a), bygninger som er eldre enn 1537 er automatisk fredet (kml § 4), stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 kan bli erklært fredet (kml § 4), samiske bygninger eldre enn 100 år er automatisk fredet (kml § 4).

Updated: 24.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Usage

Til bruk i alle former for fysisk planlegging, utbygging og byggesaksbehandling. Det er knyttet strenge regler til hva som kan gjøres med disse bygningene. Bestemmelser knyttet til de vedtaksfreda bygningene reguleres av kulturminneloven: 'Dersom det i fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om fredningens innhold, må ingen rive, flytte, bygge på, endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak ut over dette krever tillatelse av vedkommende myndighet etter § 15a. Dette omfatter også fast inventar.' Tiltak som berører freda bygninger skal saksbehandles av kulturminnemyndigheten.

Dataset type: National

Theme: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/24/2024 3:26:02 AM