Kulturminner - Freda bygninger

Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte. Bygninger kan fredes etter ulike paragrafer i kulturminneloven: Bygninger som blir vedtatt fredet (kml § 15), statlige bygninger som blir vedtatt fredet i forskrift (kml § 22a), bygninger som er eldre enn 1537 er automatisk fredet (kml § 4), stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 kan bli erklært fredet (kml § 4), samiske bygninger eldre enn 100 år er automatisk fredet (kml § 4).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 1

Updated: 10/23/2021 3:36:59 AM

Usage

Til bruk i alle former for fysisk planlegging, utbygging og byggesaksbehandling. Det er knyttet strenge regler til hva som kan gjøres med disse bygningene. Bestemmelser knyttet til de vedtaksfreda bygningene reguleres av kulturminneloven: 'Dersom det i fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om fredningens innhold, må ingen rive, flytte, bygge på, endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak ut over dette krever tillatelse av vedkommende myndighet etter § 15a. Dette omfatter også fast inventar.' Tiltak som berører freda bygninger skal saksbehandles av kulturminnemyndigheten.

Dataset type: National

Theme: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 10/23/2021 3:36:59 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good