Search register

Framework document - requirements

The list contains requirements from the Framework Document 

Updated: 09/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 98 hits

Codelist

12
Deltakende virksomheter skal for spesifiserte geodata opprette og drive et felles nett av offentlige søketjenester, visningstjenester, nedlastningstjenester, omformingstjenester og aktiveringstjenester.
12

Valid

13
Når det kreves betaling, skal tjenester for elektronisk handel være tilgjengelige.
13

Valid

14
Kartverket skal koordinere arbeidet med den geografiske infrastrukturen med bistand fra en samordningsgruppe. Gruppen oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter forslag fra deltakende virksomheter.
14

Valid

15
Deltakende virksomheter og virksomheter skal bistå Kartverket med å identifisere relevante geodata, klarlegge brukerbehov og ellers bidra til gjennomføringen av geodataloven.
15

Valid

16
Kartverket og deltakende virksomheter skal samarbeide med tilsvarende organer i nabolandene for å sikre at geodata knyttet til geografiske objekter som strekker seg over grensen til andre EØS-stater, kan virke sammen.
16

Valid

17
Kartverket skal sikre at teknisk dokumentasjon om den geografiske infrastrukturen er tilgjengelig
17

Valid

18
Virksomheten skal følge statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området. Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik: a) Overordnede arkitekturprinsipper (felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor) b) Arkitekturprinsipper for samhandling (skal fremme samhandling i offentlige sektor) c) Strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter (Rammer og føringer for bruk og utvikling)
18

Valid

19
Digitale tjenester skal, når det er formålstjenlig, tilpasses til grenseoverskridende informasjonsutveksling for å gi offentlige myndigheter, næringsdrivende og innbyggere mulighet til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser innenfor EØS-området.
19

Valid

20
Virksomheten skal registrere datasett i Felles datakatalog og på data.norge.no. Dette skal som et minimum gjøres når virksomheten endrer eller etablerer tjenester, herunder etablerer nye, eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester. Registrering av geodata via geonorge.no tilfredsstiller kravet.
20

Valid

21
Virksomheten skal bruke obligatoriske standarder slik de framgår av forskriften. a) Eksempel 1: Standarden for tegnsett. Ved all utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer og fra forvaltningsorgan til innbyggere og næringsliv skal i utgangspunktet tegnsettstandarden ISO/IEC 10646 representert ved UTF8 benyttes. b) Eksempel 2: Krav til tegnsett i interne systemer. Forvaltningsorganer som gjør større omlegginger gjennom nyetablering eller videreutvikling av IT-løsninger, skal støtte ISO/IEC 10646.
21

Valid

25
Standardene kan være tekniske, semantiske eller organisatoriske, og er sortert etter aktuelle bruksområder. Standarder som er obligatoriske skal ligge til grunn ved implementasjon.
25

Valid

26
SOSI del 1 er standarder som beskriver et rammeverk for geodata og tjenester, og omfatter: • Regler for UML modellering • SOSI produktspesifikasjoner - krav og godkjenning • Realisering i SOSI-format • Realisering i GML format • Nettverk og lineære referanser Disse standardene skal benyttes for å beskrive kunnskapsgrunnlaget i infrastrukturen.
26

Valid

28
Data som tilbys skal ha klare vilkår for hvordan de kan brukes. Vilkårene skal åpne for så mange bruksområder som mulig.
28

Valid

29
Hovedregelen er at data skal være gratis, og at det ikke er anledning til å ta betalt for kostnader til innsamling og produksjon av data for viderebruk. Det finnes enkelte unntak i offentlighetsloven (§ 8) og -forskriften (§ 4) som gir anledning til å ta betalt for data.
29

Valid

30
Eksisterende data i henhold til temaer angitt i tabell 9.1 og som er nødvendige for virksomhetenes offentlige oppgaver skal omfattes av regler og krav spesifisert i Geodataloven og geodatalovens gjennomføringsregler, og skal gjøres tilgjengelige i infrastrukturen. Tilsvarende gjelder også geodatasett som inngår i det offentlig kartgrunnlaget og kommunalt planregister. Unntaket for dette kravet er geodatasett som er eller skal merkes etter sikkerhetsloven § 11 og § 12.
30

Valid

31
31
31

Valid

32
Data med samvirkningsevne, også kalt data som er harmonisert mellom medlemslandene, skal være i samsvar med de datamodeller som er dokumentert i KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1089/2010 vedlegg 1 FELLES TYPER og Vedlegg II KRAV TIL GEODATATEMAER. (Samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester jfr INSPIRE)
32

Valid

33
Ajourførte data skal regelmessig gjøres tilgjengelige. For ajourføringer i henhold til geodataloven skal disse gjøres senest seks måneder etter at endringene i kildedatasettet ble gjort. Merknad: Kan forekomme unntak for data i vedlegg 2.
33

Valid

34
Den eksterne objektidentifikatoren for den entydige identifiseringen av geografiske objekter skal ikke endres i løpet av et geografisk objekts livsløp.
34

Valid

35
Ulike versjoner av samme geografiske objekt skal alltid være forekomster av den samme geografiske objekttypen.
35

Valid

36
Attributtene Navnerom (Namespace) og LokalId (LocalId)for den eksterne objektidentifikatoren skal være den samme for ulike versjoner av et geografisk objekt.
36

Valid

37
Dersom attributtene beginLifespanVersion og endLifespanVersion anvendes, skal verdien for endLifespanVersion ikke settes før verdien for beginLifespanVersion. Merknad: Egenskapene beginLifespanVersion og endLifespanVersion er kun interessant ved historikk / livssyklus sammen med egenskapen VersionId. Det skal for systemer med historikkstøtte være mulig å spore tilbake også dersom et objekt blir slettet.
37

Valid

38
For de tredimensjonale og todimensjonale koordinatreferansesystemene og den horisontale komponenten for kombinerte koordinatreferansesystemer som anvendes for å gjøre geodatasett tilgjengelige, skal datumet være datumet for det europeiske terrestriske referansesystemet 1989 (ETRS89) i områder innenfor dets geografiske virkeområde, eller datumet for det internasjonale terrestriske referansesystemet (ITRS) eller andre geodetiske koordinatreferansesystemer som er i samsvar med ITRS i områder som er utenfor det geografiske virkeområdet for ETRS89. Med «i samsvar med ITRS» menes at systemdefinisjonen er basert på ITRS’ definisjon, og at det er et veldokumentert forhold mellom systemene i henhold til EN ISO 19111.
38

Valid

39
Geodatasett skal gjøres tilgjengelig ved hjelp av minst ett av følgende koordinatreferansesystemer angitt i Tabell 9.3, med mindre andre koordinatreferansesystemer er bestemt for de respektive tema.
39

Valid

40
Parametrer og identifikatorer for koordinatreferansesystemer skal forvaltes i et eller flere felles registre for koordinatreferansesystemer. Merknad: a. Register over EPSG koder finnes i http://www.epsg-registry.org/ b. Register over EPSG koder som benyttes i Norge finnes på https://register.geonorge.no/epsg-koder c. Register over geodetiske koder og parametere finnes https://geodetic.isotc211.org/.
40

Valid

41
Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata, skal være i samsvar med EN ISO 19118. Reglene skal særlig omfatte regler for skjemakonvertering for alle geografiske objekttyper og alle attributter og assosiasjonsroller samt den strukturen for utdata som anvendes.
41

Valid

42
Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata, skal gjøres tilgjengelige.
42

Valid

43
Objektidentifikatoren (egenskapen Identifikasjon.LokalId) skal være realisert som UUID for alle objektforekomster, forankret i produktspesifikasjon og støttet i produksjonssystemet. Dette betyr i praksis at samme objekt skal ha en livslang lokalId.
43

Valid

44
For data med samvirkningsevne skal krav og anbefalinger i de tekniske retningslinjedokumentene for de respektive tema/datasett i INSPIRE legges til grunn.
44

Valid

45
GML 3.2.1 (ISO 19136:2007 Geografisk markeringsspråk (GML) / OGC 07-036 ) og GML 3.3 (ISO 19136-2:2018 Geografisk markeringsspråk (GML) - Del 2: Utvidede skjemaer og koderegler / OGC 10-129r1 er obligatoriske format for utveksling av geografisk informasjon.
45

Valid

46
Ved bruk av andre formater enn GML skal det lages et eget applikasjonsskjema (Implementation schema) som beskriver den delmengden av datasettet som formatet kan håndtere. Se figur 9.3. Ved bruk av andre formater skal det finnes kodingsregler for å konvertere til GML.
46

Valid

47
Der produktspesifikasjoner skal utarbeides er det et krav at disse spesifiseres i henhold til SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning. Alternativt kan kvalitet spesifiseres i henhold til ISO 19131 Data Product Specification.
47

Valid

48
Data som inngår i en SOSI produktspesifikasjon eller standardisert produktspesifikasjon skal spesifiseres i form av en UML modell i henhold til SOSI - Regler for UML modellering. Dette gjelder vektordata.
48

Valid

49
Der produktspesifikasjoner skal utarbeides skal kvalitetskrav spesifiseres i henhold til SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning, kapittel 17 Datakvalitet, som igjen har referanse til standarden Geodatakvalitet. Merknad: Alternativt kan kvalitet spesifiseres i henhold til ISO 19131 Data Product Specification, clause 12 Data quality.
49

Valid

50
Der det finnes registeringsinstrukser skal disse refereres fra produktspesifikasjonens kapittel om datafangst.
50

Valid

51
Kvalitet skal dokumenteres i metadata i nasjonal geoportal (Geonorge).
51

Valid

52
Det skal foreligge produktspesifikasjon for alle geodatasett omtalt i geodataforskriften § 2.
52

Valid

58
For forvaltning av ID’er for objekter i datasett, anbefales følgende dokumenter: a. GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF UNIQUE IDENTIFIERS AND LIFE-CYCLE INFORMATION IN PAN-EUROPEAN DATASETS (ESDIN) b. ARE3NA D.TD.04 Persistent Identifiers – Governance c. Pekere til offentlige ressurser på nett
58

Valid

59
Følger krav og anbefalinger i Kapittel 9.5.1
59

Valid

60
For geodata som omfattes av Geodataloven henviser til krav og anbefalinger i Kapittel 9.5.
60

Valid

61
Det skal lages produktspesifikasjoner for data i henhold til Norge digitalt avtalen.Norge digitalt-data fremkommer på denne siden: https://register.geonorge.no/geodatalov-statusregister?sorting=nationalt_dataset
61

Valid

62
Deltakende virksomheter skal framstille tilhørende dokumentasjon (metadata) og holde denne oppdatert.
62

Valid

63
Deltakende virksomheter og virksomheter etter § 1 andre ledd skal framstille og oppdatere metadata for geodatasett og tilhørende geodatatjenester. Metadataene skal publiseres gjennom den nasjonale geodataportalen, jf. § 8. Merknad: Kravene i henhold til EØS-avtalen, forordning (EF) nr. 1205/2008) om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, gjelder geodatasett og geodatatjenester etter § 2 første ledd. Kravene gjelder for kommuner og fylkeskommuner når de etter annen lov eller forskrift har plikt til å samle inn eller formidle slike geodata.
63

Valid

64
Metadataene som beskriver et geodatasett, skal omfatte følgende metadataelementer som kreves for samvirkingsevne: 1. Koordinatreferansesystem: Beskrivelse av det eller de koordinatreferansesystemene som anvendes i datasettet. 2. Tidsreferansesystem: Beskrivelse av det eller de tids- referansesystemene som anvendes i datasettet. Dette elementet er obligatorisk bare dersom geodata-settet omfatter tidsinformasjon som ikke inngår i standardreferansesystemet for tid. 3. Koding: Beskrivelse av den eller de dataspråk- konstruksjonene som angis for å representere dataobjekter i et register, en fil, melding, lagringsenhet eller overføringskanal. 4. Topologisk konsekvens: Riktighet av de eksplisitt kodede topologiske egenskapene for datasettet i samsvar med virkeområdet. Merknad: Dette elementet er obligatorisk bare dersom datasettet omfatter typer fra den generiske nettverksmodellen (Generic Network Model) og ikke sikrer senterlinjens topologi (forbindelse mellom senterlinjer) for nettet. 5. Tegnsett: Tegnsettet som anvendes i datasettet. Dette elementet er obligatorisk bare dersom det anvendes et tegnsett som ikke er basert på UTF‑8.
64

Valid

65
De metadata som beskriver et geodatasett, en serie av geodatasett eller en geodatatjeneste skal omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer beskrevet i vedlegg G2 til rammeverksdokumentet. Merknad: Tabellen i vedlegg G2 gir en oversikt over hvilke metatadata som skal eller kan benyttes for henholdsvis data og tjenester. Dersom multiplisitet er angitt på overskriftsnivå skal minst en av de underliggende egenskapene benyttes. Det henvises til kommisjonsforordningen for nærmere beskrivelse av elementene, instruks om multiplisitet og vilkår for metadataelementene (Del C) og angivelse av verdidomene (Del D). Merknad: Dette settet av metadataelementer tilsvarer minstekravet for å være i samsvar med direktivet, og er ikke til hinder for at organisasjoner dokumenterer informasjonsressursene mer utførlig med tilleggselementer avledet fra internasjonale standarder eller arbeidsmetoder innen deres interessefellesskap.
65

Valid

72
Alle geodatasett og tilhørende geodatatjenester som inngår i kunnskapsgrunnalget for vår nasjonale geografiske infrastruktur skal beskrives i form av metadata i Geonorge.
72

Valid

73
De metadata som beskriver et geodatasett, en serie av geodatasett eller en geodatatjeneste skal i tillegg til det som Geodataloven beskriver også omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer som beskrevet i vedlegg G3 til rammeverksdokumentet.
73

Valid

76
Dersom en medlemsstat utvider en kodeliste anvendt i de harmoniserte datasetspesifikasjonene knyttet til Geodataloven, skal de tillatte verdiene for de utvidede kodelistene gjøres tilgjengelige i et register. Merknad: «register» (register) et definert som et sett filer med identifikatorer som er tildelt enheter, med beskrivelser av de assosierte enhetene, i samsvar med EN ISO 19135. Merknad: ISO 19135:2005 er revidert som ISO 19135-1 Prosedyrer for registrering av geografiske elementer - del 1: Grunnprinsipper. Konformitetsklasse “Extended schema”gir tilleggskrav nødvendig for å være konform med tidligere versjon av standarden, ISO 19135:2005) som ligger til grunn for INSPIRE.
76

Valid

78
Nye IKT-løysingar skal vere universelt utforma frå 1. juli 2014. Alle IKT-løysingar, inkludert eksisterande løysingar, skal følge krava om universell utforming innan 1. januar 2021.
78

Valid

79
Alle tjenester i infrastrukturen skal dokumenteres i Geonorge.
79

Valid

Showing 1 - 50 of 98 hits