Søk i register

Vegstatus

Angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)

Oppdatert: 08.11.2017
Viser 1 - 13 av 13 treff

Kodeliste

Veg under bygging
A

Gyldig

Beredskapsveg, ikke åpen for allmenn ferdsel
B

Gyldig

Eksisterende ferjestrekning
S

Gyldig

Veg som er del av operativt vegnett (tatt opp til vedlikehold)
V

Gyldig

Eksisterende gang- og sykkelveg
G

Gyldig

Gang- og sykkelveg under anlegg
H

Gyldig

Midlertidig status inntil ny status er bestemt for veg­strek­ningen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status den gamle vegen skal ha.
T

Gyldig

Midlertidig status inntil ny status er bestemt for gang- og sykkelvegstrekningen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status gang- og sykkelvegen skal ha.
U

Gyldig

Midlertidig eksisterende veg. Brukes i de tilfeller hvor annen veg, riks-, fylkes-, kommunal, privat veg eller anleggsveg blir brukt for avvikling av trafikk for vedkom­mende veg uten at den er formelt opptatt. Denne statusen benyttes dersom denne vegen har en lengde på min. 20 m, og situasjonen har en varighet på over ett år.
W

Gyldig

Rømmingstunnel, ikke åpen for allmenn ferdsel
X

Gyldig

Serviceveg, normalt sett ikke åpen for allmenn ferdsel
M

Gyldig

Planlagt ferjestrekning vedtatt
E

Gyldig

Planlagt gang- og sykkelveg, vedtatt.
Q

Gyldig

Viser 1 - 13 av 13 treff