Search register

Vegstatus

Angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)

Updated: 08/11/2017
Showing 1 - 13 of 13 hits

Codelist

Veg under bygging
A

Valid

Beredskapsveg, ikke åpen for allmenn ferdsel
B

Valid

Eksisterende ferjestrekning
S

Valid

Veg som er del av operativt vegnett (tatt opp til vedlikehold)
V

Valid

Eksisterende gang- og sykkelveg
G

Valid

Gang- og sykkelveg under anlegg
H

Valid

Midlertidig status inntil ny status er bestemt for veg­strek­ningen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status den gamle vegen skal ha.
T

Valid

Midlertidig status inntil ny status er bestemt for gang- og sykkelvegstrekningen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status gang- og sykkelvegen skal ha.
U

Valid

Midlertidig eksisterende veg. Brukes i de tilfeller hvor annen veg, riks-, fylkes-, kommunal, privat veg eller anleggsveg blir brukt for avvikling av trafikk for vedkom­mende veg uten at den er formelt opptatt. Denne statusen benyttes dersom denne vegen har en lengde på min. 20 m, og situasjonen har en varighet på over ett år.
W

Valid

Rømmingstunnel, ikke åpen for allmenn ferdsel
X

Valid

Serviceveg, normalt sett ikke åpen for allmenn ferdsel
M

Valid

Planlagt ferjestrekning vedtatt
E

Valid

Planlagt gang- og sykkelveg, vedtatt.
Q

Valid

Showing 1 - 13 of 13 hits