Search register

TypeVeg

Type veg (FormOfWay). 

Updated: 08/11/2017
Status: Submitted
Showing 1 - 18 of 18 hits

Codelist

lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for å få sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for å lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skiløyper over jorder og myrer.

Valid

strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=<i>cars</i>

Valid

øvrige bilveger, også kanalisering med oppmerking, kantstein o.l. INSPIRE: FormOfWay=Single Carriageway

Valid

del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein INSPIRE: FormOfWay=Walkway

Valid

område hvor det er forbudt kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548. INSPIRE:FormOfWay=Pedestrian Zone

Valid

veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. INSPIRE: FormOfWay=BicycleRoad

Valid

kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. INSPIRE: FormOfWay=Walkway

Valid

veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. INSPIRE: FormOfWay=Walkway

Valid

1) veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykker eller 2) veg som ikke er fysisk skilt, men oppmerking sørger for kanalisering. Het "Møtefri veg" i høringsversjonen og dekket kun alternativ 1 over. 2012-12-06: Gått bort fra "Møtefri veg" da dette vil medføre mange splittinger av geometrien til vegnettet. Det vil også opprettes en egen objekttype i NVDB, «Trafikkdeler», der en av typene er Møtefri. INSPIRE: FormOfWay=Dual Carriageway

Valid

motortrafikkveg. Motortrafikkveger kan være tofelts-, trefelts- eller flerfeltsveger, med eller uten midtdeler eller midtrekkverk, men følgende krav skal være oppfylt: • Vegen skal vare avkjørselsfri. • Vegkryss skal være planskilte. • Det skal finnes et tilfredsstillende parallellvegnett for de kjøretøy og trafikantgruppene som ikke er tillatt på motortrafikkvegen. Skiltet med skilt 503 INSPIRE: FormOfWay=Freeway

Valid

veg med fire eller flere kjørefelt, midtdeler, planskilte kryss og uten direkte tilknytning til eiendommene langs vegen. Skiltet med skilt 502. INSPIRE: FormOfWay = Motorway

Valid

strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. INSPIRE: FeatureType=<i>FerryUse,</i> FerryUseValue=<i>passengers</i>

Valid

lenke for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE: FormOfWay=Slip Road

Valid

rundkjøring. INSPIRE: FormOfWay=Roundabout

Valid

Sti
tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots

Valid

veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=BicycleRoad

Valid

veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor INSPIRE: FormOfWay=Tractor

Valid

trapp som naturlig inngår i nettverket

Valid

Showing 1 - 18 of 18 hits