Search register

TypeVeg

 

Updated: 04/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 16 of 16 hits

Codelist

lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for å få sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for å lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skiløyper over jorder og myrer.
annet

Valid

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen
barmarksløype

Valid

strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet.
bilferje

Valid

øvrige bilveger. INSPIRE Carriageway
enkelBilveg

Valid

Gågate: område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548. INSPIRE:FormOfWay=pedestrianZone
gågate

Submitted

veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. INSPIRE bicycleRoad
gangOgSykkelveg

Valid

veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. INSPIRE walkway
gangveg

Valid

boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for å etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kjøring skjer på fotgjengernes vilkår.
gatetun

Submitted

veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykke. INSPIRE dualCarriageway
kanalisertVeg

Valid

strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket.
passasjerferje

Valid

lenke for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE slipRoad
rampe

Valid

Rundkjøring. INSPIRE roundabout
rundkjøring

Valid

sti
tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots
sti

Valid

Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad
sykkelveg

Submitted

veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor. INSPIRE tractor
traktorveg

Valid

Trapp: trapp som naturlig inngår i nettverket
trapp

Submitted

Showing 1 - 16 of 16 hits