Search register

Navneobjekttype

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til. 

Updated: 09/10/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 291 hits

Codelist

Offisielt navn på bydelsforvaltningen i et angitt område.
administrativBydel

Draft

Offisielt adressenavn, veg-/gatenavn eller områdenavn, jf. § 2 bokstav e i matrikkelforskriften.
adressenavn

Draft

Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften, vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn.
adressetilleggsnavn

Draft

Område hvor rettighetene er regulert og fordelt på flere.
allmenning

Draft

Anlegg for slalåm, utfor, snøbrett osv.
alpinanlegg

Draft

Opplagsplass for store fartøy.
ankringsplass

Draft

Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper.
annenAdministrativInndeling

Draft

Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium.
annenBygningForReligionsutøvelse

Draft

Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager.
annenIndustri-OgLagerbygning

Draft

Alle andre typer kulturdetaljer, f.eks. lekeplass, utkikkstårn, fiskeplass, og lignende.
annenKulturdetalj

Draft

Små detaljer som ikke dekkes av andre navneobjekttyper innenfor kategorien.
annenTerrengdetalj

Draft

Andre navngitte forhold i ferskvann.
annenVanndetalj

Draft

Ås
Langstrakt høydedrag.
ås

Draft

Offentlig eller privat badeplass.
badeplass

Draft

Fjell eller stein under vannflaten.
båe

Draft

Spiss grunne, blindskjær som sjøen bryter over.
båeISjø

Draft

Fast sjømerke. Sprinkelverk bygget i tre eller metall.
båke

Draft

Terrengskråning, særlig om siden av en ås eller haug.
bakke

Draft

Allment kjent bakke på alle typer veger og gater.
bakkeVeg

Draft

Skrånende sjøbunn.
bakkeISjø

Draft

Undersjøisk knaus, kolle eller haug.
bakketoppISjø

Draft

Jernbanestrekning, tunnelbane eller trikkelinje/-strekning.
banestrekning

Draft

Flatt, større undervannsområde.
banke

Draft

Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring, fiskegrunn.
bankeISjø

Draft

Offentlig og privat barnehage.
barnehage

Draft

Vid, undersjøisk dal.
bassengISjø

Draft

Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis smalere enn 3 meter.
bekk

Draft

Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon).
berg

Draft

Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda.
bergverk

Draft

Dekker både tilrettelagte boliger og asyl-/flykningmottak.
boinstitusjon

Draft

Stort (bolig)hus av mur, betong med over fire boliger som har felles trapp(er) eller heis(er).
boligblokk

Draft

Regulert boligområde.
boligfelt

Draft

Større bomanlegg på offentlig veg.
bomstasjon

Draft

Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse.
borettslag

Draft

Innerste del av en dal, rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet.
botn

Draft

Bru
Både på veg og jernbane.
bru

Draft

Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere bruksnummer under ett gardsnummer, jf. lov om stadnamn §§ 2 og 8.
bruk

Draft

Mindre, fastbygd bryggeanlegg.
brygge

Draft

Større busstopp der flere busslinjer kobles, knutepunkt.
busstasjon

Draft

Stoppested for rutegående vegtrafikk.
busstopp

Draft

By
Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder.
by

Draft

Kulturmessig del av by.
bydel

Draft

Stort, uregulert gards- og boligområde.
bygdelagBygd

Draft

Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme.
byggForJordbrukFiskeOgFangst

Draft

Alle typer, med/uten campinghytter, campingvogner og telt.
campingplass

Draft

Dal
Mellomstor eller liten dal.
dal

Draft

Stor dal med sidedaler.
dalføre

Draft

Dam
Både store reguleringsdammer og små fløtningsdammer. Angi kurve for lange og ett punkt midt på for korte damkroner.
dam

Draft

Mindre del av innsjø.
delAvInnsjø

Draft

Mindre del av vann.
delAvVann

Draft

Showing 1 - 50 of 291 hits