Search register

Gatetype

Angis hval slags gate/vei det handler seg om 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 11 of 11 hits

Codelist

annet

Valid

Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein.
fortau

Valid

Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister.
gågate

Valid

En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister.
gågateOgTorg

Valid

Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg.
gangfelt

Valid

"Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer."
gangvei

Valid

Kombinasjon av gang- og sykkelvei
gangveiOgSykkelvei

Valid

Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau.
gate

Valid

Sti
I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
sti

Valid

Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende.
sykkelvei

Valid

En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk.
torg

Valid

Showing 1 - 11 of 11 hits