Bergverksdrift og utvinning

Status: Valid

Definition: Objekt som er avgrenset som grustak eller steintipp i FKB-arealbruk, eller steinbrudd eller steintipp i N50-arealdekke. I tillegg kommer områder planlagt til råstoffutvinning i kommuneplan, eller registrert som mineralressurs hos NGU, dersom andre kartlag kan bekrefte at området er opparbeida.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Bergverk