Search register

SsbArealbrukUnderklasse

Underinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012. 

Updated: 20/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 46 of 46 hits

Codelist

Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger i Elveg.
AnnenBilveg

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av studenthjem/studentbolig, bygninger for bofellesskap, boligbrakker, eller «annen boligbygning» (bygningstype 152, 159, 193 og 199).
AnnenBolig

Valid

Objekt der bebyggelsen kun er dominert av annen skolebygning (bygningstype 619), og det ikke finnes skolebygninger som spesifiserer bruken mer detaljert.
AnnetUndervisn

Valid

Objekt som er avgrenset som samferdsel i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
AnnenVeg

Valid

Objekt avgrenset på grunnlag av FKB-bane.
Bane

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av barne- og ungdomsskoler (bygningstype 613, 614 og 615)
BarneUngdSkole

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av lekeparker og barnehager (bygningstype 611 og 612).
Barnehage

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).
Beredskap

Valid

Objekt som er avgrenset som grustak eller steintipp i FKB-arealbruk, eller steinbrudd eller steintipp i N50-arealdekke. I tillegg kommer områder planlagt til råstoffutvinning i kommuneplan, eller registrert som mineralressurs hos NGU, dersom andre kartlag kan bekrefte at området er opparbeida.
Bergverk

Valid

Foreløpig ikke avgrenset.
BlandetKultur

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av store boligbygg (bygningstype 141-146) og der ansatt/bosatt-ratio er større enn 1/9. Eller kontor- og forretningsbygninger (bygningstype 311-330) der bosatt/ansatt-ratio er større enn 1/9.
BoligNaering

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av energiforsyningsbygninger (bygningstype 221-229).
Energiforsyning

Valid

Objekt som er avgrenset som lekeplass i FKB-arealbruk, men der området er registrert som fornøyelsespark i Sentralt stedsnavnsregister.
Fornoyelsespark

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).
FritidsBeb

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av eneboliger og tomannsboliger (bygningstype 111, 112, 121 og 122).
FrittliggSmaahus

Valid

Objekt av type gang- og sykkelveg fra FKB-veg.
GangSykkelVeg

Valid

Objekt som er avgrenset som gravplass i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller i kommuneplan. For sistnevnte må det være bekreftet fra annet kartgrunnlag at området er opparbeidet.
GravUrnelund

Valid

Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Europa- eller riksveg i Elveg.
HovedVeg

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.
IdrettsOmr

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, fabrikk- og verkstedbygninger (bygningstype 211, 212 og 219). I tillegg kommer områder som er avgrenset som industriområder i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke, samt områder planlagt som næringsområder der andre kartlag kan bekrefte at området er bebygd.
Industri

Valid

Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), som grenser til kyst eller vann, ligger nær havneobjekter (fra FKB, Kystverket, AIS og Norkart) og ikke er klassifisert som noe annet.
KaiHavnOmr

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av kulturhus (bygningstype 661-669).
KinoTeaterMm

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av rekkehus, terrassehus og andre småhus med 3 eller flere boliger (bygningstype 131-136).
KonsSmaahus

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 311-330).
KontorForretning

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, samt 241, 243 og 249).
TunOmr

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av primærhelsebygninger (bygningstype 731-739).
LegeHelse

Valid

Objekt som er avgrenset som lekeplass i FKB-arealbruk
Lekeplass

Valid

Objekt som er klassifisert som Rullebane i N50-arealdekke samt det nærmeste arealet omkring, eller areal som er klassifisert som Lufthavn i N50-arealdekke.
LufthavnOmr

Valid

Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motortrafikkveg i NVDB.
MotorTrafikkVeg

Valid

Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motorveg i NVDB.
Motorveg

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av museums og biblioteksbygninger (bygningstype 641-649).
MuseerBibliotek

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for fiske, fangst og oppdrett (bygningstype 244, 245 og 248).
FiskeBeb

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av hotell og andre overnattingsbygninger samt bygninger for restauranter, kaféer og kantiner (bygningstype 511-539). I tillegg kommer områder som er avgrenset som campingplasser i FKB-arealbruk.
OvernattingMm

Valid

Objekt som er avgrenset som park i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller i kommuneplan. For sistnevnte må det være bekreftet fra annet kartgrunnlag at området er opparbeidet.
Park

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av parkeringshus (bygningstype 431), eller der parkeringsplasser er avgrenset med grunnlag i FKB-veg eller Statens vegvesens parkeringsplassregister.
Parkering

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 671-679).
Religion

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av store frittliggende eller store sammenbygde boligbygg (bygningstype 141-146).
StoreBoligbygg

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner (bygningstype 151, 721-729).
SykehjemMm

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehus (bygningstype 710 og 719).
Sykehus

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger og terminaler (bygningstype 411-419), og som ikke er del av lufthavn- eller jernbaneområder.
TerminalEksped

Valid

Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
UklassifisertBeb

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av universitets- og høyskolebygninger (bygningstype 621og 629)
UniversitetMm

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av seterhus, sel og koier (bygningstype 171 og 172).
UtmarksBeb

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg og vannforsyning (bygningstype 216 og 219).
VannAvlRenov

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 441 og 449).
VegTrafikkTilsyn

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av videregående skoler (bygningstype 616)
VideregSkole

Valid

Showing 1 - 46 of 46 hits