Search register

SsbArealbrukKilde

Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren. 

Updated: 21/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 23 of 23 hits

Codelist

Ar5
Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealressurs (Ar5). Over tregrensa er kilda i noen tilfeller Ar50.
Ar5

Valid

Objekt hentet fra FKB arealressurs (Ar5), og i noen tilfeller Ar50, men grensene er justert av SSB for å tilpasses avgrensningene i FKB vann.
Ar5Ssb

Valid

Objektet er basert på en bygning som ikke oppfyller forutsetningene for å danne «Bebygd figur SSB», og derfor får tildelt et areal ved bufring i stedet. Bredden på bufferen er basert på bygningens bygningstype og grunnflate.
BebygdBufferSsb

Valid

Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen, bebygd areal fra Ar5, samt veger og vann. Objektet må inneholde bygninger med en samlet grunnflate som dekker en viss del av figuren, normalt 4 prosent, men med noen unntak.
BebygdFigurSsb

Valid

Drivhus, enten fra FKB-bygg eller matrikkel, klassifisert enten som bebygd, eller fulldyrka areal
DrivhusSsb

Valid

Kai/brygge eller molo som flateobjekt hentet direkte fra FKB BygnAnlegg. Eller objekttype anlegg fra FKB-arealbruk, som er bekreftet som opparbeidet enten ved at arealet er klassifisert som konstruert grunn i Ar5 (argrunnf = 46), eller ved at det finnes som en forekomst av mineralressurser, grus, sand eller pukk i kartdata fra NGU.
FkbAnlegg

Valid

Enten: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Damkant» eller «Rørgate» fra FKB BygnAnlegg. Objektene er tildelt areal ved bufring. Eller: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «KaiBryggeKant» eller «MoloKant» fra FKB BygnAnlegg. Disse objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.
FkbAnleggSsb

Valid

Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealbruk.
FkbArealbruk

Valid

Objekt basert på idrettsanlegg fra FKB arealbruk, men der elementet også er tilknyttet en eiendom, eller den bebygde delen av en eiendom.
FkbArealbrukSsb

Valid

Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Spormidt» eller «Jernbaneplattformkant» fra FKB jernbane. Tuneller er unntatt. Objektene er tildelt areal ved bufring.
FkbJernbaneSsb

Valid

Flatedannede objekter fra FKB_ledning_el_omriss
FkbLedningSsb

Valid

Flateobjekt hentet direkte fra FKB veg.
FkbVeg

Valid

Objekt basert på punktdata fra en av følgende kilder; havner fra Kystverket, kaier fra holdeplassregisteret, fergekaier fra FKB vegnett eller stilleliggende passasjerskip fra AIS. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.
HavnPunktdataSsb

Valid

Objekter som er registrert til råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, grav- og urnelund eller park i kommuneplan. I tillegg er området bekreftet som bebygd ved at det er klassifisert som bebygd areal eller konstruert grunn i Ar5.
FraPlan

Valid

Idrettsanlegg fra Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5
KrissSsb

Valid

Flateobjekt hentet direkte fra N50 arealdekke.
N50Arealdekke

Valid

Objekt hentet fra N50 arealdekke, men grensene er justert for å tilpasses andre datagrunnlag.
N50ArealdekkeSsb

Valid

Areal som er klassifisert som konstruert grunn i Ar5 i kombinasjon med en forekomst av mineralressurser, grus, sand eller pukk i kartdata fra NGU
NguKunstig

Valid

Objekt basert på linjedata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Tildelt areal ved bufring. Bufferbredden er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene.
NvdbSsb

Valid

Trafostasjoner og vindmøller som punktdatasett fra NVE. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5, eller de er bufret.
NvePunktdataSsb

Valid

Objekter hentet fra parkeringsplassregister som punktdata. Objektene er tildelt areal ved å knyttes til elementer som er definert som bebygde i Ar5.
PplRegister

Valid

Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen dersom eiendommen er dominert av veg.
VegEiendomSsb

Valid

Objekt som skal fange opp areal brukt til vegskulder og grøft eller fortau. Arealet er tildelt ved bufring. Bufferbreddene er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene, det er derfor knyttet usikkerhet til arealet for den enkelte forekomst.
VegkantSsb

Valid

Showing 1 - 23 of 23 hits