Search register

SsbArealbrukHovedklasse

Hovedinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012. 

Updated: 20/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 13 of 13 hits

Codelist

Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus, utmarksbebyggelse og fiskeri og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, 171, 172 samt 241, 243, 244, 245, 248 og 249).
LandbrukFiske

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).
Beredskap

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av boliger (bygningstype 111-159 samt 193 og 199).
Boligbebyggelse

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).
Fritidsbebyggelse

Valid

Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke.
GroenneOmr

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av helsebygninger, bo- og servicesenter og fengselsbygninger (bygningstype 710- 739 samt 151 og 819).
HelseSosial

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.
IdrettsOmr

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av museums- og biblioteksbygninger, kulturhus, og bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 641-649 og 661-679).
KulturReligion

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 211, 212 og 219 samt 311-330). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.
NaeringTjeneste

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg, vannforsyning og energiforsyning (bygningstype 216-229).
TeknInfrastr

Valid

Lufthavnområder, kai- og havneområder, jernbane, veger og parkeringsområder. I tillegg objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger, terminaler, parkeringshus, veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 411-419 samt 431, 441 og 449).
TransportTelek

Valid

Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
UklassifisertBeb

Valid

Objekt der bebyggelsen er dominert av barnehage- og skolebygninger (bygningstype 611-629)
UndervisnBhage

Valid

Showing 1 - 13 of 13 hits