Search register

NavnesakstatusKode

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer) 

Updated: 18/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Skrivemåten av stedsnavnet er vedtatt fordi den har vedtak eller er godkjent i en annen funksjon.
forenkletVedtak

Valid

Skrivemåten av stedsnavnet er bestemt ved vedtak.
iverksattVedtak

Valid

Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er ikke fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, eller slikt ønske er ikke tatt til følge av vedtaksmyndigheten.
klageIverksattVedtakIkkeTrukketTilbake

Valid

Hvis vedtaksmyndigheten står ved sitt valg av skrivemåte i klagesaken blir saken sendt videre til klagenemnda. De kan (men trenger ikke) innhente høringsuttalelser fra Språkrådet, Sametinget og departement.
klagenemda

Valid

Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, og ønsket er tatt til følge av vedtaksmyndigheten.
klageVedtakTrukketTilbake

Valid

Registrering av stedsnavn som er bestemt av navnemyndighet, f.eks. kommunen ved behandling etter matrikkelloven. Ikke alle navnetyper kan behandles på denne måten, det mest aktuelle er adressenavn.
navnBestemtAvNavnemyndighet

Valid

Det er reist navnesak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, herunder navnesak reist på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.
navnesakReist

Valid

Stedsnavnet har blitt normert i et samlevedtak, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 8, femte ledd.
samlevedtak

Valid

Samlevedtak kreves trukket tilbake i forbindelse med at navnesak reises for stedsnavnet på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.
samlevedtakTrukketTilbake

Valid

Registrering av stedsnavn som ikke skal behandles etter lov om stadnamn, der det altså ikke kan reises navnesak og følgelig navnesakstatus ikke er relevant. Stedsnavnets skrivemåter registreres med status Privat eller Internasjonal.
skalIkkeBehandlesEtterLoven

Valid

Stedsnavn som det ikke har vært gjennom noen form for saksgang.
ubehandlet

Valid

Det er gjort vedtak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, men iverksetting av vedtaket er utsatt til klagefristen er ute, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 12.
vedtakIverksettingUtsatt

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits