Search register

Navneobjektgruppe

gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe. 

Updated: 23/05/2022
Status: Valid
Showing 1 - 41 of 41 hits

Codelist

Samlegruppe for objekttyper som beskriver alle typer administrative inndelinger.
administrativeIndelinger

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver funksjoner knyttet til skinnegående kjøretøy.
bane

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver overflater av bart fjell.
bartFjell

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med flere bygninger samlet innenfor et begrenset område.
bebyggelsesområder

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til boligformål som er bebodd midlertidig eller permanent.
bolighus

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i sjøen.
detaljISjø

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i ferskvann.
detaljerIFerskvann

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver ulike typer dyrket mark.
dyrkamark

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for energi produksjon og transport.
energi

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver større områder av sjø.
farvann

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver omrisset av objekter med ferskvann.
ferskvannskontur

Valid

Samlegruppe for objekttyper som flate terrengområder.
flater

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver bygningsmessige og naturlige anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter.
fritidsanlegg

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med samling av bebyggelse som hovedsakelig er knyttet til landbruk.
gardsbebyggelse

Valid

Samlegruppe for objekttyper under vannflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten.
grunnerIFerskvann

Valid

Samlegruppe for objekttyper under havflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten.
grunnerISjø

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er høyere enn andre objektyper i samme område.
høyder

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger eller mindre samlinger av bygninger av institusjonell karakter.
institusjoner

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er fryst.
isOgPermafrost

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for radiokommunikasjon.
kommunikasjon

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver institusjoner for kulturell aktivitet.
kulturinstitusjoner

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er vernet som kulturminner.
kulturminner

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver grensa mellom sjø og tørt land.
kystkontur

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver avsetting av løse masser.
løsmasseavsetninger

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg hvor luftfartøy lander og tar av.
luftfart

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til næringsformål.
næring

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver navigasjonshjelpemidler for skipsfart.
navigasjon

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver rennenede ferskvann.
rennendeVann

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som brukes i forbindelse med transport, både for kjøretøy og til fots.
samferdselsanlegg

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er senket ned i forhold til andre objekttyper i samme område.
senkninger

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver sjøbunnen.
sjøbunn

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som har tilknytning til sjøfart.
sjøfart

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver hellende terreng.
skråninger

Valid

Samlegruppe for objekttyper av ferskvann som ser ut til å stå stille.
stilleståendeVann

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver spesielle terrengdetaljer.
terrengdetaljer

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver terrengoverflate over større områder.
terrengområder

Valid

Samlegruppe for objekttyper av menneskeskapte uttak eller fyllinger.
uttakOgDeponi

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver våt/fuktig mark.
våtmark

Valid

Veg
Samlegruppe for objekttyper som beskriver objekter som brukes til ferdsel, både motorisert og til fots.
veg

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver vegetasjonen.
vegetasjon

Valid

Samlegruppe for objekttyper som regulerer vern og bruksrettigheter.
verne-OgBruksområder

Valid

Showing 1 - 41 of 41 hits