Rørgelender

Status: Draft

Definition: Disse vegbommene kan være sammensatt av en eller flere deler, f.eks. som to parallelle sideforskyvde gelender/trafikkgjerder med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom må normalt løftes til side eller demonteres for å åpne for biltrafikk.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 9971