Search register

TypeVeg

 

Updated: 16/05/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 18 of 18 hits

Codelist

Annet: lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for å få sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for å lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skiløyper over jorder og myrer.
21299

Draft

Bilferje: strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=<i>cars</i>
19291

Draft

Enkel bilveg: øvrige bilveger INSPIRE: FormOfWay=singleCarriageway
19288

Draft

Fortau: del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein INSPIRE: FormOfWay=walkway
19297

Draft

Gågate: område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548. INSPIRE:FormOfWay=pedestrianZone
19296

Draft

Gangfelt: kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. INSPIRE: FormOfWay=walkway
19299

Draft

Gang- og sykkelveg: veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad
19293

Draft

Gangveg: veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. INSPIRE: FormOfWay=walkway
19295

Draft

boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for å etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kjøring skjer på fotgjengernes vilkår.
19300

Draft

Kanalisert veg: veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykke. INSPIRE: FormOfWay=dualCarriageway
19287

Draft

Passasjerferje: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. INSPIRE: FeatureType=<i>FerryUse,</i> FerryUseValue=<i>passengers</i>
19292

Draft

Rampe: lenke for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE: FormOfWay=slipRoad
19289

Draft

Rundkjøring. INSPIRE: FormOfWay=roundabout
19290

Draft

sti
Sti: tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots
21254

Draft

felt i vegbanen bestemt for syklende
99999

Draft

Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad
19294

Draft

Traktorveg: veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor INSPIRE: FormOfWay=tractor
21253

Draft

Trapp: trapp som naturlig inngår i nettverket
19298

Draft

Showing 1 - 18 of 18 hits