Listeført kirke

Status: Valid

Definition: Rundskriv Q-06/2020: Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Riksantikvaren har utarbeidet en liste over kirker fra tiden etter 1649 med nasjonal kulturminneinteresse. Disse kirkene er ikke fredet etter kulturminneloven, men har fått et særlig vern gjennom forskrift til trossamfunnsloven § 15. Listen omfatter alle kirker fra perioden 1650 til 1850 (i underkant av 300) samt et utvalg nyere kirker (rundt 450 per oktober 2020).

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: LIST