Search register

PreservationType

which administrative preservation status an object has 

Updated: 14/06/2024
Status: Valid
Showing 1 - 20 of 20 hits

Codelist

Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte i kraft av sin alder, uten særskilt vedtak. Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredete kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter rundt det automatisk fredede kulturminneet. Disse kulturminnene er automatisk fredet faste kulturminner fra før 1537 samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537–1649 faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se Svalbardmiljøloven) Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.
AUT

Valid

Når automatisk fredete kulturminner er fjernet enten gjennom lovlige arkeologiske utgravinger eller gjennom ulovlige tiltak, får de statusen Fjernet. Selv om kulturminnet er borte, er det viktig for både forvaltning og forskning å vite at det har vært kulturminner på stedet. Derfor beholdes både registrering og kartmarkering.
FJE

Valid

Betegnelsen brukes om kulturminner som er fredet ved forskrift, ikke ved enkeltvedtak. Dette gjelder for byggverk og anlegg i statlig eie (kulturminneloven § 22a) og kulturmiljøer (kulturminneloven § 20) som fredes ved forskrift. Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i forhold til fredning ved enkeltvedtak.
FOR

Valid

edtaks- eller forskriftsfredete kulturminner hvor fredningen er blitt opphevet for eksempel fordi fredningsverdiene er bortfalt.
OPP

Valid

Kulturminnet er i en prosess med sikte på fredning
FPG

Valid

Kulturminne som ikke er fredet
IKKE

Retired

En måte å markere at et kulturminne eller kulturmiljø er verneverdige på, er listeføring. Det innebærer en oppføring på en liste over kulturminneer eller miljøer som skal forvaltes på en nærmere definert måte. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være listeførte.
KOM

Valid

kulturminner som kommunen har identifisert som verneverdige, og som kommunen gjennom politisk vedtak har bestemt at skal søkes ivaretatt (Kilde: Ordnøkkelen)
KVV

Retired

Rundskriv Q-06/2020: Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Riksantikvaren har utarbeidet en liste over kirker fra tiden etter 1649 med nasjonal kulturminneinteresse. Disse kirkene er ikke fredet etter kulturminneloven, men har fått et særlig vern gjennom forskrift til trossamfunnsloven § 15. Listen omfatter alle kirker fra perioden 1650 til 1850 (i underkant av 300) samt et utvalg nyere kirker (rundt 450 per oktober 2020).
LIST

Valid

Midlertidig fredning kan vedtas, dersom et kulturminne er truet og det er ønskelig å vurdere om kulturminnet skal fredes, før det iverksettes prosess for riving eller fjerning av det. Den midlertidige fredningen oppheves dersom kulturminnet ikke lenger er truet og/eller om kulturminnemyndigheten vurderer at kulturminneet ikke er aktuelt for permanent fredning. Dersom kulturminnet vurderes som fredningsverdig, vil vedtaket om midlertidig fredning normalt bli stående inntil det avløses av det endelige vedtaket om fredning.
MID

Valid

Vernet kulturminne hvor vern er blitt opphevet for eksempel fordi verneverdiene er bortfalt.
OPPV

Valid

Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven.
REG

Valid

brukes på samlinger av kulturminner innenfor en lokalitetder de enkelte kulturminnene har ulik vernestatus
SAM

Valid

En måte å markere at et kulturminne eller kulturmiljø er verneverdige på, er listeføring. Det innebærer en oppføring på en liste over kulturminneer eller miljøer som skal forvaltes på en nærmere definert måte. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være listeførte.
STAT

Valid

Brukes om kulturminneer som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.
UAV

Valid

Kulturminne som ikke er vernet. Brukes ift. vernet fartøy.
IKKEV

Valid

Et kulturminne som er fredet gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven eller gjennom svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger kan omfatte bygninger, anlegg, hager og fartøy. Større løst inventar kan fredes sammen med byggverk eller anlegg. Etter Svalbardmiljøloven kan kulturminner som er fra 1946 eller senere vedtaksfredes.
VED

Valid

Verdensarv er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdenarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av landegrensene. For at verdensarven skal få formell beskyttelse, må den vedtas fredet eller vernet etter nasjonal lov.
WHS

Valid

kulturminne vernet gjennom Plan og Bygningslovens bestemmelser
PBL

Valid

fartøy som er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser som et resultat av avtale mellom fartøyeier og Riksantikvaren (nvf) (Kilde: Ordnøkkelen)
FVERN

Valid

Showing 1 - 20 of 20 hits