Grøntområder

Status: Valid

Definition: det samlede innslaget av naturpregede araler i by- og tettsteder (ag, def. på grønnstruktur) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20182