Eldre enn 100 år

Status: Valid

Definition: Gjelder nyere samiske kulturminner og skipsvrak

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 63