Search register

Kulturmiljøkategori

 

Updated: 08/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Kulturmiljøer fredet etter kulturminnelovens § 20.
M-FRE

Valid

Kommunalt kulturmiljø
M-KOM

Valid

Byområder av nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.
M-NIB

Retired

Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse er et kunnskapsgrunnlag som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i byer og tettsteder, og i landskap av nasjonal interesse. Områdene får ikke et formelt vern. Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ta vare på kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse. Hensynet til kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse bør tas på alle nivå i den kommunale planleggingen. Endret arealbruk eller større tiltak som i vesentlig grad er i konflikt med verdier som søkes bevart, kan danne grunnlag for innsigelse.
M-KULA

Valid

Regionalt kulturmiljø
M-REG

Valid

Kulturmiljø som befinner seg på UNESCOs verdensarvliste.
M-WHS

Valid

Verneverdig tett trehusbebyggelse
M-TRE

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits