Search register

SedKornstorrelse

Klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand. 

Updated: 19/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 37 of 37 hits

Codelist

Sedimenter tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Kornstørrelser kan variere fra leir til blokker.
600

Valid

Områder med bart fjell uten sedimentdekke
5

Valid

Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse
500

Valid

Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922)
95

Valid

Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922)
105

Valid

Grus >80%
170

Valid

Dominans av grus og stein
174

Valid

Dominans av grus, stein og blokk
175

Valid

Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30%
130

Valid

Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%
115

Valid

Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30%
110

Valid

Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30%
120

Valid

Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen
300

Valid

Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%
10

Valid

Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%
70

Valid

Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale
15

Valid

Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2%
100

Valid

Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn.
190

Valid

Dominans av sand, grus og stein
185

Valid

Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning
215

Valid

Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80%
160

Valid

Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%
30

Valid

Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%
60

Valid

Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%
40

Valid

Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%
50

Valid

Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%
90

Valid

Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2%
20

Valid

Slam i veksling med blokker av harde sedimenter
21

Valid

Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser
206

Valid

Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter
205

Valid

Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80%
140

Valid

Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2%
80

Valid

Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80%
150

Valid

Dominans av stein og blokk
180

Valid

Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale
210

Valid

Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse
1

Valid

Kornstørrelse ikke angitt
0

Valid

Showing 1 - 37 of 37 hits